Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

14.8. Nezletilé matky

Nezletilé matky

Plná svéprávnost

  • dle ust. § 30 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) se člověk stává plně svéprávným dosažením zletilosti, tj. dosažením 18 let věku
  • před dosažením 18 let věku zle plné svéprávnosti dosáhnout:

1)  tzv. zplnoletněním podle ust. § 37 NOZ, což je soudní rozhodnutí, kterým se nezletilému přiznává plná svéprávnost

  • podmínky tzv. zplnoletnění: dosažení věku min. 16 let, nezletilý je schopen se sám živit a obstarat si své záležitosti, což se v řízení prokáže a souhlasí s tím jak nezletilý, tak jeho zákonní zástupci; jedná se tedy spíše o případy, kdy nezletilý již pracuje nebo podniká. Bez těchto předpokladů lze návrhu vyhovět, jen je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého. Návrh podává nezletilý se souhlasem svého zákonného zástupce (zákonných zástupců) nebo zákonný zástupce se souhlasem nezletilého. Vzhledem k výjimečnosti institutu není judikaturou zatím blíže vymezen pojem „vážných důvodů v zájmu nezletilého“ v tomto ustanovení. K ukončení základní školní docházky se nepřihlíží.

        Okruh sociálních dávek na nárok na ně:

        Nezletilá věk 16 let a víc, pokud je zplnoletněna soudem

  • může žádat o rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, porodné sama

2) uzavřením manželství – dle ust. § 672 NOZ může soud povolit uzavření manželství osobě, která dosáhla věku alespoň 16 let, pokud jsou k tomu vážné důvody – vážným důvodem je zejména těhotenství nezletilé budoucí matky. Takto nabytá svéprávnost nemizí ani při ukončení manželství nebo prohlášení manželství za neplatné. Řízení je vedeno podle zákona o zvláštních řízeních soudních, soudní poplatek se neplatí, náklady zřejmě nevzniknou a účastníky jsou snoubenci a jejich zákonní zástupci. V tomto řízení má nezletilý plnou procesní svéprávnost (vystupuje sám za sebe).

Každý nezletilý přirozeně částečně nabývá svéprávnosti postupně, a to tak, že je způsobilý k právním jednání co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých v jeho věku. Například koupit si zmrzlinu ve stánku může už dítě mladšího školního věku.

Za nezletilé mají odpovědnost v plném nebo částečném rozsahu především jejich zákonní zástupci, kteří rovněž zajišťují péči o ně. Pokud zde není zákonného zástupce, nebo byl zákonným zástupcům výkon rodičovské odpovědnosti pozastaven, zajišťuje péči o nezletilého pěstoun nebo osoba, jíž byl do péče svěřen, případně ústavní zařízení pro nezletilé. Odpovědnost za majetek nezletilého má pak obvykle poručník. V některých případech se mohou jednotlivé role překrývat.

                Okruh sociálních dávek a nárok na ně:

                Nezletilá – povolení manželství

  • lze soudem povolit, pokud je matce 16 a víc let
  • následně bude žádat o dávky sama
  • porodné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě

                Nezletilá, otec zletilý

  • po uznání otcovství, zápisu do RL dítěte žádá o dávky dle životní a příjmové situace rodiny otec dítěte
  • ustanovení poručníka není potřeba
  • porodné, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek