Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

12.4.1. Insolvenční návrh

Insolvenční návrh musí být sepsán a podán za dlužníka:

a) advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, a to za zákonem danu max. odměnu ve výši 4.000 Kč (+ případně DPH, je-li podavatel jeho plátcem) za návrh jednotlivce, resp. 6.000 Kč (+ DPH) za společný návrh manželů;

b) akreditovanou osobou; akreditovanou osobou je právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle tohoto zákona, a to bezplatně – seznam akreditovaných neziskových organizací, které sepisují insolvenční návrh s návrhem na oddlužení bezplatně zde

c) dlužníkem, pokud je dlužník fyzická osoba, která má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce, nebo je-li dlužníkem právnická osoba a jedná-li za ni osoba, která má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce.

Osoba, která sepsala návrh a podala jej za dlužníka, nezastupuje dlužníka v průběhu insolvenčního řízení, jen při sepisu návrhu dlužníka během porady poučí o jeho povinnostech v insolvenčním řízení.

Nikdo není oprávněn sám nebo prostřednictvím jiného za úplatu nebo jiné zvýhodnění obstarat, zprostředkovat nebo nabídnout obstarání či zprostředkování sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu nebo další činnosti s tím nezbytně spojené.

Náležitosti návrhu na povolení oddlužení

Návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat

a) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat,

b) údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 12 měsících,

c) údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců,

d) návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.

Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody pro snížení splátek a důvody, které vedly k jeho úpadku.

Návrh na povolení oddlužení lze podat pouze na předepsaném formuláři.

Přílohy k návrhu na povolení oddlužení

K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit

a) seznam majetku, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil,

b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců,

c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30% (u výjimečných případů 60% viz splnění oddlužení); v písemném souhlasu musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se s dlužníkem dohodl.

d) čestné prohlášení, že byl při sepisu insolvenčního návrhu poučen o svých povinnostech v insolvenčním řízení, že v oddlužení bude řádně platit pohledávky svých věřitelů, že vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k jejich plnému uspokojení, že bude plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto zákona a z rozhodnutí o schválení oddlužení a že bude přiznávat veškeré své příjmy v plné výši.

Není-li návrh na povolení oddlužení učiněn na stanoveném formuláři, ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem, neobsahuje-li všechny náležitosti nebo je-li nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve dlužníka, nebo, osobu, která jej v zastoupení dlužníka podala, vyzve k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně jej poučí, jak má opravu nebo doplnění provést.

Návrh na povolení oddlužení může dlužník vzít zpět, dokud insolvenční soud nerozhodne o schválení oddlužení.

Záloha

Insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. K úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení vyzývá insolvenční soud navrhovatele usnesením, proti kterému je přípustný opravný prostředek. V rámci odvolacího řízení se odvolací soud bude zabývat také otázkou výše vyměřené zálohy na náklady insolvenčního řízení; její výše může být v odvolacím řízení modifikována.