Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.3.6.5. Řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí

Tento obsah již není aktuální.

– předběžné opatření:

– příslušný je obecný soud navrhovatele

– předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí je možné vydat jen na návrh, který musí obsahovat též vylíčení skutečností, které osvědčují, že je společné bydlení navrhovatele a odpůrce v domě nebo bytě, ve kterém se nachází společná domácnost, pro navrhovatele nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči navrhovateli nebo jinému, kdo ve společné domácnosti žije, anebo vylíčení skutečností, které osvědčují nežádoucí sledování nebo obtěžování navrhovatele

– účastníky jsou navrhovatel a odpůrce, popřípadě osoba, vůči níž násilí směřuje; zastoupeným navrhovatelem může být i nezletilá osoba (nezletilý starší 16 let má pro toto řízení plnou procesní způsobilost!) nebo osoba, jejíž svéprávnost byla omezena

– o návrhu rozhodne soud do 48 hodin bez jednání

Vyhoví-li soud návrhu, uloží odpůrci předběžným opatřením zejména, aby

a) opustil společné obydlí, jakož i jeho bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném obydlí nebo do něj nevstupoval,

b) nevstupoval do bezprostředního okolí společného obydlí nebo navrhovatele a nezdržoval se tam,

c) se zdržel setkávání s navrhovatelem, nebo

d) se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem.

Takové předběžné opatření je vykonatelné vydáním a trvá 1 měsíc od jeho vykonatelnosti; do vypršení této doby lze podat návrh na prodloužení předběžného opatření, doba jeho trvání se tím prodlužuje min. o dobu, než soud rozhodne. K rozhodnutí o prodloužení předběžného opatření již soud zpravidla nařídí jednání (předvolání musí být doručeno alespoň 3 dny před jednáním). Při rozhodování o návrhu na prodloužení předběžného opatření soud vezme v úvahu zejména trvání stavu ohrožení navrhovatele, majetkové či jiné poměry účastníků, včetně vlastnických a jiných vztahů ke společnému obydlí, na které se vztahuje předběžné opatření, a další rozhodné okolnosti včetně dalších probíhajících řízení mezi účastníky. O návrhu na prodloužení doby trvání soud rozhodne do 2 měsíců od jeho podání. Soud může prodloužit dobu trvání předběžného opatření jen na dobu nezbytně nutnou. Pokud navrhovatel neprokáže své majetkové či jiné poměry, včetně vlastnických a jiných vztahů ke společnému obydlí, může soud prodloužit dobu trvání předběného opatření jen z důvodů zvláštního zřetele hodných.

Předběžné opatření podle zanikne nejpozději uplynutím 6 měsíců od jeho vykonatelnosti.