Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.8.6.7. Oprava pravomocných rozhodnutí

Tento obsah již není aktuální.

Výkaz nedoplatků může zdravotní pojišťovna zrušit z vlastního podnětu, a to i po jeho právní moci. Opírá se přitom nikoli o správní řád, ale o odst. 6 § 53 zákona č. 48/1997 Sb.

Pravomocný platební výměr může zdravotní pojišťovna změnit nebo zrušit v rámci přezkumného řízení podle správního řádu. Přezkumné řízení zahajuje z moci úřední orgánu, který rozhodnutí vydal nebo jeho nadřízeného orgánu, nebo z podnětu účastníka. Účastník však nemá na zahájení přezkumného řízení nárok. Přezkumné řízení se zahájí, pokud lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat jen do 1 roku od právní moci rozhodnutí.

Mimořádným opravným prostředkem podle správního řádu je také obnova řízení. Žádost o obnovu řízení může podat účastník řízení, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování. Žádost o obnovu lze podat nejpozději do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Na základě žádosti orgán nejdříve rozhoduje, zda obnovu povolí a pokud povolí, původní rozhodnutí zruší a rozhodne znovu.