Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.3.13. Náklady exekuce a oprávněného

Tento obsah již není aktuální.

Náklady exekuce tvoří:

  1. odměna exekutoraVýši odměny exekutora stanoví vyhláška č. 330/2001 Sb., u peněžitých plnění konkrétně její § 6. Odměna činí 15 % [1] z exekutorem vymoženého plnění, do kterého se nezapočítávají náklady exekuce a náklady oprávněného. Minimální výše odměny činí 2.000,- Kč bez DPH. V případě, že povinný ve lhůtě pro dobrovolné splnění zaplatil vymáhaný nárok a uhradil zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného, snižuje se odměna exekutora o 50 %.
  2. náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů exekutoraVýši náhrady nákladů exekutora upravuje § 13 vyhlášky č. 330/2001 Sb. Exekutorovi náleží v souvislosti s výkonem exekuční činnosti náhrada hotových výdajů v paušální částce 3.500 Kč. Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, odborná vyjádření opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů. Překročí-li výše hotových výdajů exekutora účelně vynaložených v souvislosti s prováděním exekuční činnosti částku 3 500 Kč, náleží mu místo paušální náhrady náhrada hotových výdajů v plné výši, kterou je exekutor povinen prokázat. V případě, že povinný ve lhůtě pro dobrovolné splnění zaplatil vymáhaný nárok a uhradil zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného a vymožené plnění nepřevyšuje 10.000,- Kč, činí paušální náhrada hotových výdajů exekutora 1.750 Kč.
  3. náhrada za ztrátu času při provádění exekuceNáhrada za promeškaný čas (§ 14 vyhlášky č. 330/2001 Sb.) náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti vykonávaných v místě, které není sídlem jeho úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. Pokud exekutor vykonal v tomto místě úkony ve více exekučních řízeních, náleží mu náhrada jen jednou a rozpočítává se poměrně mezi tato řízení. Náhrada činí 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu, maximálně však 500,- Kč za jednu cestu.
  4. náhrada za doručení písemnostíNáhrada za doručení písemností (§ 15 vyhlášky č. 330/2001 Sb.) náleží exekutorovi, doručuje-li písemnost sám (tj. nikoli prostřednictvím pošty). Sestává z náhrady hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti a z paušální částky ve výši 50 Kč za doručení jedné písemnosti. Doručuje-li se téže osobě více písemností zároveň, paušální částka se nezvyšuje.
  5. daň z přidané hodnotyDaň z přidané hodnoty (§ 87, zákona č. 120/2001 Sb.) exekutorovi náleží, pokud je exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, a to ve výši této daně.

Náklady oprávněného jsou jeho náklady účelně vynaložené k vymáhání jeho nároku, zejména jde o náklady oprávněného za právní zastoupení advokátem v exekučním řízení. Tato částka se stanoví podle zákona č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu.

Náklady exekuce i náklady oprávněného hradí zásadně povinný. Výše nákladů exekuce a oprávněného se může zdát v některých případech nepřiměřeně vysoká, zejména pokud jde o vymáhání malých dluhů povinného. Je třeba si ale uvědomit, že vyhlášky stanoví určité minimální částky odměn a náhrad výdajů. Minimální částka nákladů exekuce je tak celkem 5.500,- Kč, není-li exekutor plátcem DPH, a je-li plátcem DPH, pak částka 6.600,- Kč. A to i v případě, kdy by v exekuci vymáhaná částka byla třeba jen 100,- Kč. A pokud si oprávněný v exekučním řízení zjedná advokáta, což je jeho právo, navýší se celkové náklady ještě o odměnu a náhradu výdajů advokáta.

Náklady exekuce při spojení exekucí

Náklady exekuce v případě, že různá exekuční řízení vedená u téhož exekutora jsou nebo mají být spojena do jednoho řízení se počítají jako by od počátku bylo vedeno právě toto jedno společné řízení. Náklady oprávněného by měly odpovídat jen částce, jakou by oprávněný vynaložil při podání jednoho společného návrhu (srov. nález Ústavního soudu ze dne 16.12.2012, sp. zn. IV. ÚS 1881/11).

V případě spojení věcí zahájených u různých exekutorů soudem (spojení je možné u některých řízení zahájených od 1.1.2013) uvedené obdobně platí pro náklady exekuce u exekutora, který nadále povede spojená řízení. Exekutor, jehož pověření k provedení exekuce spojením řízení končí, má nárok jen na náhradu účelně vynaložených hotových výdajů, o níž soud rozhodne v usnesení o spojení (odst. 5 § 37, zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád) .

Příkaz k úhradě nákladů exekuce a námitky

Náklady exekuce a náklady oprávněného vymáhá exekutor na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to některým ze způsobů určených v exekučním příkazu k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky (zejména tedy srážkami z příjmů, přikázáním pohledávky, prodejem movitých či nemovitých věcí).

Příkaz k úhradě nákladů exekuce se doručuje oprávněnému i povinnému. Účastník řízení může podat u exekutora proti příkazu námitky do 8 dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů. Rozhodnutí soudu o námitkách se doručí oprávněnému, povinnému a exekutorovi. Proti rozhodnutí soudu o námitkách není přípustný opravný prostředek.

VZOR NÁMITEK proti příkazu k úhradě nákladů exekuce pro různé situace


1) To platí, pokud je výše vymoženého plnění do 3 milionů Kč.