Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.8.9. Úpravy a jiné změny bytu nebo domu prováděné pronajímatelem

Pronajímatel smí provést úpravu bytu nebo domu, přestavbu nebo jinou změnu pouze se souhlasem nájemce. Souhlasu nájemce však není třeba v těchto případech:

– pokud úprava nesníží hodnotu bydlení a lze ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce, nebo

– pokud ji provádí na příkaz orgánu veřejné moci, nebo

– hrozí-li přímo zvlášť závažná újma

Vyklizení bytu z důvodu stavebních úprav

Pokud by v uvedených případech, kdy není nutný souhlas nájemce s provedením úpravy domu/bytu, bylo nutné vyklizení bytu nájemcem, musí se pronajímatel před započetím s prováděním prací nájemci zavázat k poskytnutí přiměřené náhrady účelných nákladů, které nájemci v souvislosti s vyklizením bytu vzniknou a zaplatit nájemci na tyto náklady přiměřenou zálohu. Je-li to možné, zaváže se k tomu pronajímatel zároveň s oznámením (případně navrhne, jakou zálohu nabízí), které zašle alespoň 3 měsíce před zahájením prací a v němž nájemci sdělí alespoň povahu prací, které budou prováděny, předpokládaný den jejich zahájení, odhad jejich trvání, nezbytnou dobu, po kterou musí být byt vyklizen a poučení o následcích odmítnutí vyklizení. Nájemce by měl reagovat sdělením, zda byt na požadovanou dobu vyklidí, pokud to neudělá do 10 dnů po oznámení, má se za to, že vyklizení bytu odmítl. Je-li nutné vyklizení bytu nejdéle na dobu jednoho týdne, postačí oznámit nájemci alespoň deset dnů před zahájením prací. Lhůta k prohlášení nájemce se zkracuje na pět dnů.

Odmítne-li nájemce byt vyklidit, může pronajímatel navrhnout soudu, aby rozhodl o vyklizení bytu; nepodá-li však návrh do deseti dnů po nájemcově odmítnutí, právo domáhat se vyklizení bytu zaniká. Prokáže-li pronajímatel účelnost úpravy, přestavby nebo jiné změny bytu nebo domu a nezbytnost vyklizení bytu, soud návrhu vyhoví; přitom může stranám uložit přiměřená omezení, která na nich lze rozumně požadovat. Před rozhodnutím o vyklizení bytu nelze práce provádět, ledaže soud provádění prací povolí.

V souvislosti se stavebními úpravami bytu nebo domu je třeba myslet na skutečnost, že pokud zanikne předmět nájmu (tedy to, co je dle nájemní smlouvy pronajímáno), např. dojde k propojení dvou bytů, vybourání zdí apod., zanikne de facto předmět nájmu a nájem skončí pro nemožnost plnění. Možností, jak tomu předejít, by asi bylo takovouto možnost před započetím se stavebními úpravami vyloučit nějakou smlouvou mezi nájemcem a pronajímatelem pod sankcí vysoké smluvní pokuty.