Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.3.6.4. Řízení ve věcech manželských a partnerských

Tento obsah již není aktuální.

Řízení o povolení uzavřít manželství

– lze zahájit jen na návrh nezletilého, který dovršil 16 let věku a který hodlá uzavřít manželství, účastníky jsou ten, kdo hodlá uzavřít manželství, jeho zákonní zástupci a ten, s kým má být manželství uzavřeno

– nezletilý, který dovršil 16 let věku, má v řízení plnou procesní způsobilost

Řízení ve statusových věcech manželských

Řízení ve statusových věcech manželských jsou řízení:

a) o určení, zda tu manželství je či není (zdánlivé manželství),

b) o neplatnost manželství,

c) o rozvod manželství.

Soud v těchto řízeních rozhoduje ve věci samé rozsudkem.

Řízení o rozvod manželství

hmotněprávní úprava je zde

– příslušný je soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení, a není-li ani takového soudu, obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení

– je možné zahájit jen na návrh jednoho z manželů nebo společným návrhem obou manželů, navrhují-li rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství, zpětvzetí návrhu na zahájení řízení, se kterým projeví druhý z manželů z vážných důvodů nesouhlas, je neúčinné (pokud vezme zpět svůj návrh jeden z manželů při společném návrhu, soud v řízení pokračuje, jako by návrh podal jen zbývající manžel)

– účastníky jsou manželé, ztratí-li účastník po zahájení řízení způsobilost být účastníkem, soud řízení zastaví

– soud může provést jiné než účastníky navržené důkazy, jen je-li to třeba ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu, nebo je-li toho třeba ke zjištění zájmů nezletilých účastníků, pro něž nemůže být manželství rozvedeno, ačkoli je rozvráceno.

– nedostaví-li se navrhovatel nebo oba navrhovatelé k jednání bez řádné a včasné omluvy, soud řízení zastaví, což neplatí v případě, že druhý z manželů, který se k jednání dostavil, výslovně prohlásí, že na projednání věci trvá

– klid řízení: navrhli-li oba účastníci klid řízení nebo nastal-li klid řízení z důvodu, že jej navrhl navrhovatel a druhý z manželů se k jednání bez předchozí omluvy nedostavil, může soud v řízení pokračovat na návrh podaný nejdříve po uplynutí lhůty 3 měsíců od přerušení řízení

– nepřípustné je odvolání, pokud bylo vyhověno společnému návrhu na rozvod manželství

VZOR NÁVRHU NA ROZVOD

VZOR NÁVRHU NA ROZVOD S DOMNĚNKOU ROZVRATU