Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

9.4.11. Výkon rozhodnutí (exekuce) podle správního řádu

Výkon rozhodnutí spočívá v nuceném vymáhání povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí, pokud tato povinnost nebyla dobrovolně splněna.

Exekučním správním orgánem je orgán, který je podle správního řádu nebo jiného zákona k exekuci oprávněn, exekuci v tomto případě neprovádí soudní exekutoři.

Exekučním titulem – tedy důvodem pro zahájení exekuce po nesplnění povinnosti dobrovolně – je:

a) vykonatelné rozhodnutí

b) vykonatelný smír

Exekuční titul u exekučního správního orgánu může uplatnit:

a) správní orgán, který vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo který schválil smír

b) osoba oprávněná z exekučního titulu

Oba mohou také požádat o provedení exekuce soud nebo soudního exekutora.

Exekuce se dělí podle exekučního titulu na:

a) exekuce na peněžitá plnění

b) exekuce na nepeněžitá plnění

Způsoby exekuce:

1) peněžitá plnění a) srážkami ze mzdy b) přikázáním pohledávky

2) nepeněžitá plnění a) náhradním výkonem v případě zastupitelnosti plnění (např. provedením prací) b) přímým vynucením v případě nezastupitelných plnění (vyklizení, odebrání movité věci, předvedení) c) ukládáním donucovacích pokut.

Způsoby exekuce jsou odvozeny a vykonávají se obdobně jako v civilním řízení (podle občanského soudního řádu).

Námitky

Proti jednotlivým usnesením nebo jiným úkonům exekučního správního orgánu, proti kterým se nelze odvolat, může povinný nebo jiná osoba, které z tohoto úkonu vyplývá povinnost, podat námitky. Námitky nelze podat, pokud usnesení bylo již vykonáno nebo jiný úkon proveden.

Námitky mají odkladný účinek, jen

a) směřují-li proti usnesení, jímž byla odložena nebo přerušena exekuce,

b) směřují-li proti exekučnímu příkazu, jímž byla nařízena exekuce vyklizením,

c) směřují-li proti usnesení, jímž byla zastavena exekuce,

d) uplatňuje-li se některý z důvodů pro zastavení exekuce

e) rozhodne-li o tom z vážných důvodů exekuční správní orgán.

O námitkách rozhoduje exekuční správní orgán. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat.

Exekuční výzva

Nehrozí-li vážné nebezpečí, že účel exekuce bude zmařen, může exekuční správní orgán před nařízením exekuce vyzvat povinného ke splnění nepeněžité povinnosti exekuční výzvou a určit mu náhradní lhůtu, v níž má být splněna.

Exekuční výzva je vydávána usnesením, které kromě obecných náležitostí obsahuje: označení exekučního titulu, na jehož základě se vydává, vymezení nepeněžité povinnosti, která má být splněna, údaje o původní lhůtě, ve které měla být nepeněžitá povinnost splněna, a den, k němuž jsou údaje v exekuční výzvě uvedeny, určení náhradní lhůty, v níž má být nepeněžitá povinnost splněna, a upozornění, že pokud nebude nepeněžitá povinnost splněna v určené náhradní lhůtě, exekuční správní orgán po marném uplynutí této lhůty nařídí exekuci. Proti exekuční výzvě se nelze odvolat.

Nařízení exekuce

Exekuční správní orgán nařídí exekuci vydáním exekučního příkazu

a) z moci úřední, jestliže je příslušným exekučním správním orgánem

b) na žádost osoby oprávněné z exekučního titulu, nebo

c) na žádost správního orgánu

Exekuční příkaz

Exekuční příkaz je usnesením, které kromě obecných náležitostí obsahuje: a) označení exekučního titulu, na jehož základě se vydává, b) vymezení nepeněžité povinnosti, která má být splněna, c) způsob, jakým bude exekuce provedena, d) věci a práva, které mají být exekucí postiženy, a e) další údaje, pokud je to potřebné k provedení exekuce.

Exekuční příkaz se oznamuje povinnému a dalším osobám, kterým z exekučního příkazu vyplývají povinnosti nebo práva.Proti exekučnímu příkazu se nelze odvolat.

Exekuční náklady

Exekuční náklady hradí zásadně povinný (popř. ten, kdo požádal o zastavení exekuce). Náhrada exekučních nákladů spočívá v úhradě paušální částky ve výši 2 000 Kč a v náhradě hotových výdajů vzniklých při provádění exekuce. Povinnost nahradit exekuční náklady exekuční správní orgán rozhodnutím uloží povinnému. Jsou-li některé exekuční úkony prováděny společně vůči více povinným, exekuční správní orgán rozvrhne náhradu vzniklých exekučních nákladů poměrně podle rozsahu vymáhaných povinností připadajících na jednotlivé povinné. Exekuční náklady vybírá a jejich exekuci provádí podle zvláštního zákona exekuční správní orgán, který jejich náhradu uložil.