Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.4. Soudy a jejich příslušnost

Rozhodováním soudů v trestních věcech je uskutečňována ústavní zásada, že jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy (čl. 90 Ústavy, čl. 40 odst. 1 Listiny). Jedině soud rozhoduje také o uložení ochranných opatření, o přípustnosti vydání obviněného do ciziny, o podmíněném propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody.

Věcná příslušnost soudů

V prvním stupni konají trestní řízení o všech trestných činech okresní soudy, pokud trestní řád nestanoví něco jiného.

Něco jiného stanoví trestní řád pro některé závažnější trestné činy, pro které jsou v prvním stupni příslušné krajské soudy. Jedná se o trestné činy:

  1. za které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně pět let,
  2. další trestné činy vyjmenované v § 17, zákona č. 141/1961 Sb.

Obsazení soudů

Okresní i krajské soudy rozhodují v tříčlenných senátech. Pokud jde o zvláštní řízení před samosoudcem (forma zkráceného trestného řízení), rozhoduje okresní soud jediným soudcem.

Místní příslušnost soudů

Řízení se koná u soudu, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán.

Výjimky z tohoto pravidla jsou pouze tyto:

1. místo činu nelze zjistit

1. místo činu je v cizině

1. jedná se o řízení proti mladistvému

V těchto případech se koná řízení u soudu, v jehož obvodu obviněný bydlí, příp. pracuje nebo se zdržuje; jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území ČR, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo.

(K místní příslušnosti u řízení proti mladistvému podrobněji viz § 37, zákona č. 218/2003 Sb. a § 39, zákona č. 218/2003 Sb.)

Odnětí a přikázání věci

VZOR návrhu obviněného na odnětí a přikázání věci

Změnit místně příslušný soud lze odnětím a přikázáním věci. O tom rozhoduje soud, který je oběma soudům nejblíže společně nadřízen. Podmínkou jsou důležité důvody, důležitost se posuzuje s ohledem na účel trestního řízení. Typicky může jít o důvody:

• rychlost

• vyloučení pochybností o nestrannosti

• dostupnost soudu subjektům

• dosažitelnost důkazů.

Podnět k rozhodnutí o přikázání věci může dát kdokoli, zejména příslušný soud nebo některá z procesních stran.