Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.8.8. Rozsudek

Tento obsah již není aktuální.

Soud rozhoduje v řízení v zásadě rozsudkem nebo usnesením, případně zvláštními rozhodnutími jako je (elektronický) platební rozkazsměnečný nebo šekový rozkaz. Rozsudek je konečným rozhodnutím ve věci samé tj. rozhodnutím vlastního sporu. Ve věci samé může soud rozhodnout i platebním rozkazem – více viz zde, výjimečně usnesením.

Rozsudkem lze žalobě vyhovět, zamítnout ji nebo jí vyhovět částečně. Soud nikdy nerozhoduje nad rámec žaloby tj. nemůže přisoudit více než je v žalobě požadováno.

Obsah rozhodnutí ve věci samé vysloví soud ve výroku rozsudku. Ve výroku také rozhodne o povinnosti k náhradě nákladů řízení. Pokud řízení neprobíhá bez jednání, rozsudek musí být řádně vyhlášen. Nejprve soudce přečte samotný výrok nebo výroky rozsudku a poté jej stručně odůvodní. Detailnější odůvodnění bude v písemném vyhotovení rozsudku. Poté, co soud rozsudek vyhotoví písemně, zašle ho účastníkům řízení nebo jejich zástupcům v zásadě do 30 dnů od jeho vyhlášení.

Rozsudek v zásadě měnit nelze a pokud nabude právní moci, nelze o téže věci znovu rozhodovat.

Proti rozsudku se lze bránit odvoláním pouze ze zákonem stanovených důvodů.

Rozsudek pro uznání

– soud ho vydá, jestliže žalovaný nárok žalobce uzná nebo má-li se za to (právní fikce), že žalovaný nárok uznává (v zásadě sáituace, kdy je žalovaný naprosto nečinný, ačkoliv je mu řádně doručováno, byť formou náhradního doručení)

Např. nedostavení se účastníků k přípravnému jednání (nebo prvnímu jednání ve věci), ačkoliv byli řádně a včas (alespoň 20dní předem) předvoláni, aniž by se včas a z důležitého důvodu omluvili, má poměrně přísné negativní následky. Pokud se k přípravnému jednání nedostaví žalovaný, za zákonem stanovených podmínek nastává fikce uznání žalobou uplatněného nároku a soud vydá rozsudek pro uznání (obdobně jako při nevyhovění „kvalifikované“ výzvě soudu o vyjádření žalovaného) a proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání jen z výjimečných důvodů.

Rozsudek pro zmeškání

Pokud se nedostaví včas a řádně předvolaný žalovaný účastník bez omluvy na první jednání, soud může rozhodnout na návrh žalobce rozsudkem pro zmeškání. Účastník však musí být soudem předem poučen na následky nedostavení. Takový rozsudek lze zrušit na návrh žalovaného podaný ve stanovené lhůtě, jestliže žalovaný jednání zmeškal z omluvitelných důvodů (např. měl při cestě k soudu autonehodu). Proti rozsudku pro zmeškání se lze stejně jako proti rozsudku pro uznání odvolat pouze z výjimečných důvodů například, že rozhodoval věcně nepříslušný soud.