Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

2.5. Právo hmotné a procesní

Hmotné právo je soustava právních předpisů, které stanoví, jak se mají lidé v právních vztazích chovat, např. co je zakázáno a co dovoleno. Velká většina právních předpisů, ze kterých se dozvídáme, jestli je určité chování v rozporu s právem nebo nikoliv, jestli máme nárok na určitou věc či nikoliv, patří právě do oblasti práva hmotného.

Do oblasti procesního práva patří speciální právní předpisy, které říkají, jakým způsobem probíhá proces, ve kterém se určité subjektivní právo uplatňuje u soudu nebo jak postupuje soud nebo jiný státní orgán v případě, kdy rozhoduje o něčích právech a povinnostech. Zvláštním druhem soudního procesu je pak trestní řízení, ve kterém soud rozhoduje o vině a trestu za spáchaný trestný čin. Vzhledem k tomu, že proces rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob je velmi složitou záležitostí, existuje velmi detailní právní úprava této problematiky. Předpisy, které se těmto otázkám věnují patří právě do oblasti procesního práva.

Tak například občanský soudní řád přesně upravuje, za jakých podmínek a jakým způsobem se můžeme u soudu domáhat, aby rozhodl nějaký spor v náš prospěch, nebo jak se jinému u soudu bránit. Dále se z tohoto předpisu můžete dozvědět, jakým způsobem musí samotný soud v určité věci postupovat. Obdobně trestní řád jako předpis trestního práva procesního upravuje jakým způsobem musí soud a další veřejné orgány postupovat, když rozhodují o něčí vině a trestu, stejně jako upravuje, jakým způsobem se může obviněný hájit.

Mezi nejvýznamnější předpisy procesního práva patří trestní řád, občanský soudní řád a správní řád. Je velmi důležité nezaměňovat tyto normy s trestním zákonem, občanským zákoníkem atp., protože se jedná o zcela odlišné předpisy, předpisy hmotného práva.