Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.7.1. Dávky a pojištění

Tento obsah již není aktuální.

DÁVKY

POZOR – nejde o zdravotní pojištění, to naleznete v jiné kapitole.

Z nemocenského pojištění zaměstnanců se poskytují 4 dávky:

  • nemocenské
  • ošetřovné
  • dlouhodobé ošetřovné
  • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
  • peněžitá pomoc v mateřství
  • otcovská

POJIŠTĚNÍ

Pojištěné osoby a doba pojištění

Nemocenské pojištění je podmínkou nároku na dávky nemocenského pojištění.

Pojištěný je:

1) zaměstnanec uvedený v § 6 zákona č. 187/2006 Sb.; zaměstnanci jsou pojištění povinně, tj. nemají na výběr, zda se k pojištění přihlásí dobrovolně či nikoliv. – vedle zaměstnanců na pracovní smlouvy jsou nemocenského pojištění rovněž účastny

* osoby pracující na základě DPČ (dohody o pracovní činnosti), pokud jejich rozhodný příjem přesáhne v daném měsíc částku 3.000,- Kč (POZOR ZMĚNA OD 1.1.2019, předtím byla výše 2.500,- Kč)

* osoby pracující na základě DPP (dohody o provedení práce), pokud jejich rozhodný příjem přesáhne v měsíci částku 10.000,- Kč

2) OSVČ, a to dobrovolně, pokud podala přihlášku k pojištění na předepsaném tiskopisu.

3) zahraniční zaměstnanec pracující na území ČR, pokud je podle zákona o důchodovém pojištění dobrovolně účasten důchodového pojištění jako zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele a na předepsaném tiskopisu se přihlásil k pojištění.

za podmínky, že bylo řádně uhrazeno pojistné.

Nárok na dávku vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění, u nemocenské a peněžité pomoci v mateřství rovněž v době ochranné lhůty.Doba pojištění u zaměstnanců

Dobu pojištění podrobně upravuje § 10, zákona č. 187/2006 Sb. Pojištění u zaměstnanců činných v pracovním poměru vzniká dnem nástupu do práce, resp. dnem, kdy začal výkon práce pro daného zaměstnavatele (např. u osob zaměstnaných na základě tzv. služebního zákona). Doba pojištění zaniká v zásadě ukončením zaměstnání.Doba pojištění OSVČ

Pojištění vzniká OSVČ, pokud vykonává tuto činnost, dnem uvedeným v její přihlášce k pojištění, nejdříve dnem podání přihlášky.

Pojištění OSVČ zaniká:

a) dnem uvedeným v odhlášce z pojištění, ne však dříve než dnem, ve kterém byla tato odhláška podána,

b) dnem skončení samostatné výdělečné činnosti,

c) dnem zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,

d) dnem, od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti,

e) prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě podle zvláštního právního předpisu zaplaceno pojistné, nebo sice bylo zaplaceno v této lhůtě, avšak v nižší částce, než mělo být zaplaceno, nebo

f) dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

Ochranná lhůta

Dávky nemocenského a peněžité pomoci v mateřství náleží také tehdy, jestliže k rozhodné události došlo v ochranné lhůtě.

Ochranná lhůta pro nemocenské

Nemocenské náleží, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.

Ochranná lhůta pro peněžitou pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství náleží, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. V ostatních případech nároku na peněžitou pomoc v mateřství (jestliže na peněžitou pomoc v mateřství nastupuje někdo jiný než těhotná žena) činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.