Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.2.2. Kdo může žádat o dávky SSP

Tento obsah již není aktuální.

Dávky SSP náleží při splnění dále stanovených podmínek pouze fyzické osobě, pokud tato osoba a všechny osoby společně s ní posuzované jsou občany ČR a jsou na území ČR hlášeny k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, případně jsou cizinci s trvalým pobytem na území ČR, pokud zároveň mají v ČR bydliště (co je bydliště, stanoví odst. 6 § 5 zákona č. 111/2006 Sb.).

Ministerstvo práce a sociálních věcí může v odůvodněných případech prominout podmínku trvalého pobytu (§ 3 odst. 7 zákona o SSP).

Ostatním cizincům náleží dávky SSP až po uplynutí 365 dní hlášení k pobytu podle § 93, zákona č. 326/1999 Sb. (případně podle § 77 téhož zákona), nebo i bez této lhůty v případě, že podléhají některé z kategorií podle písm. b) – k) odst. 2 §3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Cizincům, kteří jsou občany členského státu EU, a jejich rodinným příslušníkům (tj. osobám společně posuzovaným), může nárok na dávky státní sociální podpory i bez splnění výše uvedených podmínek (tj. bez lhůty 365 dnů hlášeného pobytu) vyplývat z přímo použitelného předpisu EU, a to:

  1. z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

– upravuje především sloučení podmínek několika různých států, např. pro případ bydliště a pracoviště ve dvou různých členských státech, započítání doby pojištění v případě výkonu práce v několika různých členských státech apod. – vztahuje se na: a) dávky v nemoci, b) dávky v mateřství a rovnocenné otcovské dávky, c) dávky v invaliditě, d) dávky ve stáří, e) pozůstalostní dávky, f) dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, g) pohřebné, h) dávky v nezaměstnanosti, i) předdůchodové dávky, j) rodinné dávky. Uvedené dávky náležejí občanům členských států EU a jejich rodinným příslušníkům, pokud mají bydliště [1] na území ČR, zásadně za stejných podmínek jako občanům ČR

  1. z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie

– podle tohoto nařízení mají migrující pracovníci a jejich rodinní příslušníci (tj. osoby společně posuzované) přístup ke všem sociálním výhodám v hostitelském státě. Za pracovníka se považuje osoba zaměstnaná, osoba samostatně výdělečně činná nebo osoba nezaměstnaná pobírající dávku v nezaměstnanosti. Podmínkou je bydliště v ČR. V případě problémů či nejasností s evropskými pravidly v oblasti dávek SSP (resp. sociálního zabezpečení obecně), se lze obrátit na centrum SOLVIT – http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_cs.htm / kontakty http://www.mpo.cz/dokument43828.html – což je evropská síť, která pomáhá (bezplatně) řešit právě problémy týkající se aplikace evropských pravidel, a to nejen v oblasti dávek.


1) Pojem „bydliště“ je v kontextu evropských předpisů jednotný. Je to pojem nezávislý na pojmu „trvalý pobyt“ ve smyslu zákona o evidenci obyvatel nebo zákona o pobytu cizinců. Fyzická osoba má bydliště na území obce, kde fakticky bydlí s úmyslem se zde trvale zdržovat. Takovým místem je zejména místo, kde má svůj byt, rodinu, popř. kde pracuje, jestliže tam také bydlí.