Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.4.1. Pracovněprávní vztah a „švarcsystém“

Tento obsah již není aktuální.

Pracovněprávní vztah je vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, upravený zákoníkem práce. Může být založen pracovní smlouvou – pak vztahu říkáme „pracovní poměr“ – nebo některou z dohod o pracích konaných mimo pracovních poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce). Tyto různé druhy pracovněprávního vztahu nejsou rovnocenné s ohledem a míru ochrany práv zaměstnance, a zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru.

Pracovněprávní vztah je jediný zákonem dovolený smluvní vztah pro výkon závislé práce. Jiné vztahy (např. založené mantátní smlouvou a jinými smlouvami dle občanského zákoníku) nemohou být použity pro závislou práci.

Závislá práce je práce vykonávaná vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, když jsou naplněny zároveň tyto znaky:

  • osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele (= zaměstnanec se nemůže v práci nechat zastoupit),
  • podle pokynů zaměstnavatele,
  • jménem zaměstnavatele.

Závislá práce musí být vykonávána:

  • za mzdu, plat nebo odměnu za práci,
  • v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době
  • na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě,
  • na náklady zaměstnavatele
  • a na jeho odpovědnost.(§ 2, zákona č. 262/2006 Sb.)

Vykonávání závislé práce v jiném než pracovněprávním vztahu, např. na základě mandátní smlouvy, je známé jako tzv. švarcsystém. Dle aktuální politiky státu je švarcsystém více nebo méně postihován sankcemi. Od 1.1.2012 dochází ke značnému zpřísnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti definuje švarcsystém jako nelegální práci, za kterou stanoví vysoké sankce: fyzické osobě za výkon nelegální práce až 100.000,- Kč a osobě, která umožní výkon nelegální práce, až 5.000.000,- Kč.