Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.8.2. Předběžná opatření

Tento obsah již není aktuální.

Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně (prozatím) byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. Pro předběžné opatření musí být skutečně vážné důvody. Návrh na předběžné opatření musí být pečlivě vypracován a odůvodněn a musí k němu být přiloženy listiny, kterých se dovolává. Soud rozhoduje o předběžném opatření bez dalšího dokazování bezodkladně a není-li tu nebezpečí z prodlení do 7 dnů.

Je-li vydáno předběžné opatření, podmínkou jeho trvání je i včasné podání návrhu ve věci samé, jinak předběžné opatření zanikne. Trvání předběžného opatření může být soudem omezeno a v zásadě může trvat jen, dokud není ukončeno řízení ve věci samé.

Předpokladem pro vydání předběžného opatření na návrh účastníka je složení kauce – jistoty navrhovatelem, a to na případnou náhradu škody, která může vzniknout při neúspěchu navrhovatele ve věci samé – pokud škoda nevznikne, celá jistota se vrátí navrhovateli. Jistota se skládá ve výši 10 000 Kč (nebo 50 000 Kč ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti). Jistota se však platit nemusí, jde-li o předběžné opatření ve věci výživného; ve věci pracovní; ve věci náhrady újmy na zdraví; nebo osvědčí-li navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků; nebo je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mohla navrhovateli vzniknout újma, a navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření osvědčí, že jistotu bez své viny nemohl složit.

Předběžným opatřením může být nařízeno, aby účastník platil výživné, splnil nějakou jinou povinnost, něco strpěl či něco nekonal (něčeho se zdržel) apod. Proti rozhodnutí o předběžném opatření je možné podat odvolání, ale odvolání nemá vliv na vykonatelnost rozhodnutí, které je v zásadě vykonatelné ihned.

Pokud se předběžným opatřením ukládá účastníkovi, aby nenakládal s určitou nemovitou věcí, odešle se toto opatření také příslušnému katastrálnímu úřadu.

Předběžné opatření předseda senátu zruší, jestliže pominou důvody, pro které bylo nařízeno. Předběžné opatření předseda senátu zruší také tehdy, jestliže navrhovatel ve stanovené lhůtě nesložil doplatek jistoty.