Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

9.3.2.2. Zrušení trvalého pobytu

Zákon o evidenci obyvatel dále umožňuje, aby v určitých případech ohlašovna rozhodla o zrušení údaje o trvalém pobytu.

Za prvé je to v případech, kdy zápis místa trvalého pobytu byl proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností (např. na základě neplatné nájemní smlouvy).

Za druhé jde o případy, kdy objekt, v němž je občan hlášen k trvalému pobytu, zanikl, byl zbourán nebo se stal nezpůsobilým k bydlení apod.

Třetí možnost zrušení trvalého pobytu občana ČR v určitém objektu je zrušení majitelem nebo oprávněným uživatelem jiným osobám. Aby došlo ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana v evidenci obyvatel, je třeba splnit následující podmínky:

• musí o to požádat oprávněná osoba definovaná výše – tj. nejčastěji vlastník či nájemce,

• zaniklo užívací právo odhlašované osoby,

• odhlašovaná osoba objekt neužívá.

V praxi se jednotlivé podmínky prokazují nejčastěji skončením nájmu (dohoda o skončení, uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán), odvoláním souhlasu oprávněné osoby (písemnou formou). Část skutečností lze prokazovat čestným prohlášením – např. skutečnost, že se osoba v bytě již déle než tři měsíce nezdržuje. Pokud by měl úřad pochybnosti o tvrzení oprávněné osoby, může eventuálně provést místní šetření, zda toto tvrzení odpovídá pravdě, ale v praxi to není obvyklé.

Zrušením údaje o místu trvalého pobytu podle předchozích odstavců dochází k tomu, že údajem o trvalém pobytu se pro takovou osobu stává sídlo dané ohlašovny (příslušné podle původního trvalého pobytu). Sídlem ohlašovny je obvykle obecní úřad (jde tedy o způsob, jak vzniká tzv. adresa na úřadě). Na tomto místě je třeba poznamenat, že zrušení údaje o trvalém pobytu přináší osobě mnoho praktických problémů – na části úřadů nefunguje žádným způsobem uschovávání pošty a spolehlivá možnost přebírání zásilek. Jak již bylo uvedeno v úvodu kapitoly, nepřebírání poštovních zásilek v místě trvalého pobytu osoby (zjistitelného z centrální evidence obyvatel) jde v zásadě k tíži této osoby, protože zásilky (s několika málo výjimkami) jsou považovány za doručené, i když se o nich adresát nedozví.

Dalším způsobem zániku údaje o místu trvalého pobytu je přihlášení se k němu (viz kapitola vznik a přihlášení trvalého pobytu) v jiném místě. Změnou původní údaj o trvalém pobytu automaticky zanikne.