Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.17.1. Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

Tento obsah již není aktuální.

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání může mít pro vyřazenou osobu, případně její rodinu, nečekaně drastické důsledky. Vyřazení znamená nejen přerušení vyplácení podpory v nezaměstnanosti (pokud se jedná o uchazeče, který na ni měl nárok), ale zejména také nemožnost pobírat dávky pomoci v hmotné nouzi, na kterých jsou ti nejchudší závislí (podrobněji zde; v některých situacích vyřazení z evidence nevylučuje přiznání dávky mimořádné okamžité pomoci).

Důvody pro vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání vyjmenovává § 30, zákona č. 435/2004 Sb. Častým důvodem vyřazení je obyčejné zmeškání či opomenutí spočívající v tom, že se uchazeč bez vážného důvodu nedostaví na krajskou pobočku Úřadu práce nebo kontaktní místo veřejné správy ve stanoveném termínu, bez vážného důvodu zmešká část rekvalifikačního kurzu, poruší oznamovací povinnost ve vztahu k ÚP apod.

Podstatné je, že ÚP nemá možnost porušení povinností uchazečem prominout. Uchazeč se navíc nemůže bránit jakýmikoli omluvitelnými důvody, ale jen vážnými důvody. Podle § 5, zákona č. 435/2004 Sb., spočívají vážné důvody v:

  1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
  2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
  3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
  4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
  5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
  6. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.

Nastane-li některá ze skutečností, které jsou důvodem pro vyřazení, zahájí ÚP řízení o vyřazení z evidence. Uchazeč o zaměstnání má jakožto účastník tohoto řízení až do vydání rozhodnutí právo zaujmout v řízení své stanovisko, učinit svůj návrh, navrhnout důkazy pro prokázání svých tvrzení. Kromě toho je ÚP povinen umožnit účastníku řízení vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí (uvedená práva upravuje § 36, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Uchazeči o zaměstnání lze jen doporučit, aby se v řízení písemně vyjádřil a navrhl, případně přiložil všechny dostupné důkazy pro svá tvrzení. Obranu lze vést zejména v těchto směrech:

  • uchazeč svou povinnost neporušil (například uchazeč sice nějak pochybil, nelze však dovodit porušení té povinnosti, která je důvodem pro vyřazení)
  • uchazeč svou povinnost porušil z vážných důvodů.

Pokud se během řízení uchazeč vyjádřil a uvedl všechny skutečnosti na svou obranu, může se poté odvolat proti rozhodnutí ÚP a dosáhnout plnohodnotného přezkumu nadřízeným správním orgánem. V odvolacím řízení se přihlíží jen k takovým novým skutečnostem nebo důkazům, které nemohl úchazeč uplatnit dříve (§ 82 odst. 4 správního řádu). Proto je důležité všechny skutečnosti a důkazy uvést již během řízení v prvním stupni.