Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.1.1. Úvod

Tento obsah již není aktuální.

Vykonávací řízení následuje chronologicky po skončení nalézacího řízení a představuje nucený výkon uložené povinnosti v případě, že nebyla splněna dobrovolně. Jeho podkladem je tzv. exekuční titul – obvykle rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu nebo speciální listina – např. notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Cílem vykonávacího řízení je provést nuceně výkon povinnosti povinného (dlužníka v závazkovém vztahu), které odpovídá právo oprávněného (věřitele v závazkovém vztahu).

Pokud je exekučním titulem rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu, vykonávací řízení nemůže nastat dříve, než je vydáno rozhodnutí v nalézacím řízení, které stanovuje nějakou vynutitelnou povinnost. Může jít o povinnost uhradit pohledávku, vyklidit byt, ale i třeba o povinnost odevzdat dítě do péče jiné osobě apod. Ne všechna rozhodnutí jsou vykonatelná (např. rozsudek o rozvodu manželství, o neplatnosti výpovědi z nájmu). U těch vykonatelných musí nejprve nastat právní moc rozhodnutí, tedy stav, kdy již není možné podat proti rozhodnutí řádný opravný prostředek (odvolání, odpor). Buď se tak stane marným uplynutím lhůty pro jejich podání (nikdo se neodvolá) nebo (pravomocným) skončením odvolacího řízení. Po právní moci rozhodnutí běží ještě obvykle lhůta pro dobrovolné splnění uložené povinnosti – u zaplacení obvykle 3 dny, u vyklizení obvykle 15 dnů. Po jejím uplynutí je možné rozhodnutí vykonat, podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuce (říká se, že rozhodnutí je „vykonatelné“). Vykonatelnost rozhodnutí se potvrzuje tzv. doložkou vykonatelnosti, kterou na rozhodnutí vyznačí orgán, který rozhodnutí vydal.

U exekučních titulů, které nejsou rozhodnutím – např. notářský zápis se svolením k vykonatelnosti – je přímo v nich stanoveno, kdy se stane zápis vykonatelným. Nejčastěji to bývá splněním nějaké podmínky – např. pokud nebude uhrazena pohledávka v plné výši do konkrétního dne. Následující den je možné podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci.

Vymáhání splnění povinnosti ve vykonávacím řízení je právem, nikoliv povinností oprávněného. Toto jeho právo se promlčuje. V případě, že je exekučním titulem vykonatelné rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu, je promlčecí doba dlouhá 10 let a začíná běžet ode dne, kdy mohlo být právo poprvé vykonáno (např. u rozsudku o zaplacení 4. dne po právní moci rozsudku).