Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.15.2. Prověřování

Tento obsah již není aktuální.

Trestní řízení se zahajuje na základě podnětu, kterým může být trestní oznámení, nebo výsledky vlastní činnosti orgánů činných v trestním řízení. Trestní oznámení je povinen přijímat státní zástupce a policejní orgán. Na žádost oznamovatele je povinen do jednoho měsíce od oznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních.

Přípravné řízení se zahajuje nikoli již podnětem, nýbrž formálním úkonem – sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení. Opis záznamu se doručuje státnímu zástupci.

Následuje první fáze přípravného řízení – prověřování. K prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, opatřuje policejní orgán podklady (např. spisy), vysvětlení (od fyzických a právnických osob nebo státních orgánů) a zajišťuje stopy trestného činu (ohledání věci a místa činu, pořizování zvukových a obrazových záznamů, daktyloskopických otisků, prohlídka těla …).

Ve fázi prověřování ještě nevystupuje osoba obviněného. Ten, kdo je fakticky podezřelý (např. proti němu bylo namířeno trestní oznámení), může být vyzván k podání vysvětlení stejně jako jakákoli jiná osoba a bude mít i stejná práva (blíže viz kapitolu Obviněný).

Za určitých okolností lze v této fázi již vyslechnout svědka, má-li jeho výpověď povahu neodkladného nebo neopakovatelného úkonu (jde např. o cizince, který později již nebude k zastižení) nebo jde-li o osobu mladší patnácti let. Takový výslech se provádí v přítomnosti soudce, který odpovídá za zákonnost jeho provedení.

V této fázi řízení lze také na základě pověření policejním prezidentem použít [[ operativně pátrací prostředky]].

Prověřování by mělo být skončeno ve lhůtách uvedených v § 159, zákona č. 141/1961 Sb. Prověřování končí některým z těchto rozhodnutí:

  • odložením (zejm. z důvodu, že nejde o podezření z trestného činu, nebo se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání)
  • odevzdáním věci (např. k řízení o přestupku)
  • zahájením trestního stíhání