Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.4.11. Neodůvodnitelná zátěž systému

Neodůvodnitelná zátěž systému

– týká se pouze žadatelů o dávky pomoci hmotné nouzi a/nebo jejich rodinných příslušníků, kteří jsou občany členského státu EU (včetně Slovenska) a jsou hlášeni k pobytu na území ČR po dobu delší než 3 měsíce a nemají v ČR trvalý pobyt – u těchto osob se nad rámec zkoumání splnění podmínek pro nárok na dávku zkoumají další skutečnosti, na jejichž základě úřad rozhodne, zda jsou nebo nejsou neodůvodnitelnou zátěží systému – v případě, že úřad vyhodnotí žádost jako neodůvodnitelnou zátěž systému, nárok na dávku nepřizná – neodůvodnitelná zátěž se přezkoumává rovněž v případě, že je taková osoba společně posuzovaná s jiným žadatelem o dávku

Podmínky nároku na dávku u těchto osob (= osoby splňující tyto podmínky nejsou neodůvodnitelnou zátěží systému)

a) účast na nemocenském pojištění,

b) u osob samostatně výdělečně činných účast na důchodovém pojištění,

c) osobě nárok na sociální výhody vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropských společenství (např. rodinný příslušník osoba, která je v ČR zaměstnána),

d) před zahájením řízení o dávce byla tato osoba v České republice výdělečně činná a v období 10 let předcházejících dni zahájení řízení o dávku byla nejméně po dobu 5 let a z toho bezprostředně před zahájením řízení o dávce nejméně po dobu 1 roku účastna nemocenského pojištění, nebo jako osoba samostatně výdělečně činná důchodového pojištění a nemá ke dni zahájení řízení nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na důchodovém pojištění, je dočasně práce neschopná v důsledku nemoci nebo úrazu,

f) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnána více než 1 rok; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti pro skončení pracovního poměru pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem,

g) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud jí bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání skončil pracovní poměr na dobu určitou uzavřený na dobu kratší 1 roku nebo pracovněprávní vztah založený dohodou o pracovní činnosti uzavřenou na dobu kratší 1 roku, založily-li tyto pracovněprávní vztahy účast na nemocenském pojištění; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti pro skončení pracovního poměru pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem; taková osoba se ale nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence (= má nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi pouze max. po dobu 6 měsíců),

h) je osobou, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, a která se stala nezaměstnanou během prvních 12 kalendářních měsíců zaměstnání; podmínkou přitom je, že nejde o osobu, která nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti pro skončení pracovního poměru pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem; taková osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému pouze po dobu 6 měsíců od vzetí do evidence, nebo

i) je osobou, která po skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti, pokud tyto pracovněprávní vztahy založily účast na nemocenském pojištění, nebo samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost založila účast na důchodovém pojištění, zahájila odbornou přípravu; odbornou přípravou se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná příprava na budoucí povolání podle zákona o státní sociální podpoře a rekvalifikace podle zákona o zaměstnanosti.

Při posuzování neodůvodnitelné zátěže systému se u osoby, která nesplňuje podmínky uvedené v předchozím odstavci, hodnotí systémem bodů

a) délka pobytu podle zvláštního právního předpisu na území České republiky,

b) doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na území České republiky,

c) doba soustavné přípravy na budoucí povolání na území České republiky,

d) možnost pracovního uplatnění na území České republiky podle získané kvalifikace, nutnosti zvýšené péče při zprostředkování zaměstnání a míry nezaměstnanosti.

Při bodovém hodnocení příslušný orgán postupuje tak, že

a) započte v případě osoby, která byla hlášena na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu

 • 1. od 1 do 3 let, 2 body,
 • 2. od 3 do 6 let, 4 body,
 • 3. od 6 do 8 let, 6 bodů,
 • 4. 8 nebo více let, 8 bodů,

b) započte v případě osoby, která byla poplatníkem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo která se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání po dobu

 • 1. 12 až 24 měsíců, 4 body,
 • 2. 25 až 36 měsíců, 8 bodů,
 • 3. 37 až 48 měsíců, 12 bodů,
 • 4. 49 až 60 měsíců, 16 bodů,

c) započte v případě osoby, která

 • 1. nemá kvalifikaci, 0 bodů,
 • 2. má střední vzdělání, 2 body,
 • 3. má vyšší odborné vzdělání, 4 body,
 • 4. má vysokoškolské vzdělání, 6 bodů,

d) započte osobě, které by při zprostředkování zaměstnání nebyla věnována zvýšená péče podle zvláštního právního předpisu , 4 body,

e) započte osobě, která je hlášena k pobytu podle zvláštního právního předpisu v okrese, v němž míra nezaměstnanosti v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti podle údajů zveřejněných ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup

 • 1. přesáhla o více než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České republice, 0 bodů,
 • 2. přesáhla o méně než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České republice, 2 body,
 • 3. byla vyšší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České republice a nepřesáhla hodnotu průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, 4 body,
 • 4. byla nižší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, 6 bodů.

Za neodůvodnitelnou zátěž systému se pak vždy považuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 10 nebo méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž systému se vždy nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20 nebo více bodů. V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů a nedosahuje 20 bodů, příslušný orgán rozhodne, zda jde o osobu, která je neodůvodnitelnou zátěží systému. Při tomto rozhodování se přihlíží k vazbám této osoby na osoby blízké, které pobývají v České republice, a dále se přihlíží k tomu, zda se jedná jen o dočasné obtíže, a zda poskytnutím dávek této osobě nedojde k neúměrnému zatížení systému pomoci v hmotné nouzi.