Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

9.4.6. Doručování

Doručování může provádět správní orgán sám či prostřednictvím obecního úřadu, dále policejní orgán, pošta. Doručuje se prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, je-li to možné, popř. požádá-li o to účastník, je možné doručit elektronickou poštou (e-mailem).

Do vlastních rukou se doručuje předvolání, rozhodnutí, písemnosti o nichž to stanoví zvláštní zákon a jiné písemnosti, u nichž tak nařídí správní orgán a písemnost u níž hrozí, že by mohla být vydána jinému účastníkovi řízení, který má na věci protichůdný zájem.

Fyzické osobě se písemnost doručuje na adresu pro doručování (kterou účastník sdělil správnímu orgánu), jinak na adresu jejího trvalého pobytu, ve věcech podnikání do místa podnikání, nebo při doručování prostřednictvím veřejné datové sítě na její elektronickou adresu; fyzické osobě lze však doručit, kdekoli bude zastižena.

Písemnost, která se doručuje do vlastních rukou, lze doručit adresátovi, nebo též tomu, koho adresát k přijetí písemnosti zmocnil.

Písemnost, která se nedoručuje do vlastních rukou a jejíž převzetí má být potvrzeno příjemcem, lze doručit adresátovi přímo nebo předáním jiné vhodné fyzické osobě bydlící, působící nebo zaměstnané v tomtéž místě nebo jeho okolí, která souhlasí s tím, že písemnost adresátovi předá.

Písemnost, která se nedoručuje do vlastních rukou nebo jejíž doručení nemá být potvrzeno příjemcem, lze doručit vložením písemnosti do adresátovy domovní schránky nebo na jiné vhodné místo.

Adresátům, kteří se zdržují v cizině nebo jejichž sídlo nebo pobyt, popřípadě jiná adresa pro doručování je v cizině, lze doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím příslušného orgánu státní správy pověřeného k doručování písemností do ciziny. Pokud se tímto způsobem nepodaří písemnost doručit, ustanoví jim správní orgán opatrovníka.

Právnické osobě se písemnost doručuje na adresu pro doručování, na adresu jejího sídla nebo sídla její organizační složky, jíž se řízení týká Jestliže účastník doručení neumožní, písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo.

Nebyl-li adresát zastižen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným přípustným způsobem, písemnost se uloží. Písemnost se uloží a) u správního orgánu, který ji vyhotovil, nebo b) u obecního úřadu nebo v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jejich prostřednictvím. Adresát se vyzve vložením oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby si uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů vyzvedl; současně se mu sdělí, kde, odkdy a v kterou denní dobu si lze písemnost vyzvednout. Je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil.

Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena, ale musí při tom postupovat dle ust. § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, tedy zejména požádat o prominutí zmeškání úkonu a zároveň s tím zmeškaný úkon učinit, a to nejpozději do 15 dnů po odpadnutí překážky, která bránila účastníku takový úkon učinit.

Příklad: Účastníkovi bude doručováno rozhodnutí o odejmutí dávky dne 1.10. Účastník je ovšem hospitalizován v nemocnici s vážným poraněním. Po 10 dnech (11.10.) se zásilka považuje za doručenou a 12.10. začíná běžet lhůta pro odvolání. Pravděpodobně také 12.10. vhodí doručující zásilku do schránky účastníka. Lhůta pro odvolání uplyne dne 27.10. Účastník se vrátí domů 10.11. Ve schránce nalezne rozhodnutí. Nejpozději 25.11. musí účastník podat žádost o prominutí zmeškání úkonu a zároveň s tím i odvolání (v případě, že 25.11. je den pracovního klidu, tak ještě to může podat ještě nejbližší následující pracovní den).

Pozor: důvody zmeškání úkonu či nepřevzetí zásilky (nedoručení) musí prokazovat účastník a musí jít pouze o dočasnou nepřítomnost (typicky krátkodobá dovolená) nebo vážný důvod. V častém případě odcizení výzvy k vyzvednutí leží důkazní břemeno také na účastníkovi a prokázat odcizení ze schránky je téměř nemožné.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.