Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.7.2. Rozhodné období a denní vyměřovací základ

Tento obsah již není aktuální.

Rozhodné období a denní vyměřovací základ

Rozhodné období

Rozhodné období je období, za které se zjišťuje vyměřovací základ pojištěnce. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost. Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla. Pokud z rozhodného období nelze určit vyměřovací základ (nebyl příjem, byly jen vyloučené dny dle ust. § 18 odst. 78 zákona č. 187/2006 Sb.), použije se jako rozhodné období první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.

Denní vyměřovací základ se určí následovně:

1. Zjistí se vyměřovací základ zaměstnance za rozhodné období, a to tak, že se sečtou měsíční vyměřovací základy pro důchodové pojištění (= u zaměstnance úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, § 5, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; u OSVČ částka, kterou si určí, § 5b, zákona č. zákona č. 589/1992 Sb.). Vyměřovacím základem u OSVČ je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž tato osoba zaplatila pojistné na pojištění.

2. Zjistí se počet dnů rozhodného období, tento se poníží o vyloučené dny (odst. 7 § 18, zákona č. 187/2006 Sb.) = omluvené dny nepřítomnosti zaměstnance v práci, dny poskytovaného nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného.

3. Vyměřovací základ za rozhodné období (1) se vydělí počtem dnů (2).

Denní vyměřovací základ se upraví redukčními hranicemi, které stanoví § 21, zákona č. 187/2006 Sb.