Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.8.6. Rozhodování ve věcech pojistného a dluhy na pojistném

Tento obsah již není aktuální.

Rozhodování zdravotních pojišťoven ve věcech týkajících se přirážek k pojistnému, pokut a pravděpodobné výše pojistného a ve sporných případech ve věcech placení pojistného, penále, vrácení přeplatku na pojistném a snížení záloh na pojistné se řídí § 53 a násl. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, podpůrně zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a ve věcech exekuce též zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. Otázky týkající se způsobu placení pojistného, dluhů na pojistném, sankcí či promlčení upravuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Zdravotní pojišťovny rozhodují platebními výměry, které jsou exekučním titulem pro výkon rozhodnutí nebo exekuci. Takovým exekučním titulem mohou být i výkazy nedoplatků.

Platná právní úprava veřejného zdravotního pojištění ukládá pojištěncům řadu povinností, za jejichž porušení má zdravotní pojišťovna právo a povinnost uplatňovat vůči povinnému pojištěnci sankce. Existují tři druhy těchto sankcí: pokuta, penále a přirážka k pojistnému (viz dále).