Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.4.2. Příspěvek na živobytí

Podmínky nároku na příspěvek na živobytí

Nárok na příspěvek na živobytí má osoba v hmotné nouzi podle, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob nedosahuje částky živobytí posuzovaných osob.

Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na živobytí více společně posuzovaných osob, náleží příspěvek na živobytí jen jednou, a to osobě určené na základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí orgán pomoci v hmotné nouzi, který o příspěvku na živobytí rozhoduje, které z těchto osob se příspěvek na živobytí přizná.

Výše příspěvku na živobytí

Výše příspěvku na živobytí je individuální a je rovna rozdílu mezi započitatelným příjmem jednotlivce nebo společně posuzovaných osob a částkou živobytí, která může být na základě různých okolností snížena nebo zvýšena.

Částka živobytí osoby a částka živobytí společně posuzovaných osob

Částka živobytí společně posuzovaných osob činí součet částek živobytí osob, které jsou osobami společně posuzovanými.

Částka živobytí osoby činí

• částku životního minima (případně zvýšená z důvodu dietního stravování)

  • nezaopatřené dítě,
  • poživatel starobního důchodu,
  • osoba invalidní ve třetím stupni a
  • osoba starší 68 let

• částku existenčního minima (zvýšení částky je možné jen z důvodu dietního stravování)

  • osoba, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních 6 kalendářních měsících před podáním žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi jí byl skončen základní pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo s ní byl skončen jiný pracovní vztah z obdobného důvodu
  • osoba, která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek měsíční splátky stanovené rozhodnutím soudu, nebo vyšší než částku, která by připadala na 3 měsíce, je-li plnění vyživovací povinnosti stanoveno jiným způsobem, nejde-li o osobu, které vznikl dluh na výživném až po podání žádosti o příspěvek na živobytí a která z důvodu nedostatečného příjmu podala soudu návrh na zrušení nebo snížení výživného
  • osoba, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc,

• částku existenčního minima zvýšená o polovinu rozdílu mezi životním minimem jednotlivce a existenčním minimem, popřípadě zvýšená o částky uvedené v ust. § 25 až § 30 zákona č. 111/2006 Sb.

  • osoba, která vykonávala veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin v kalendářním měsíci, částku existenčního minima zvýšenou o polovinu rozdílu mezi životním minimem jednotlivce a existenčním minimem

• částku existenčního minima, zvýšení je možné pouze v případě dietního stravování

  • osoba, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců

V případě, že osoba v hmotné nouzi v předcházejících 12 kalendářních měsících pobírala příspěvek na živobytí a ode dne odejmutí naposledy přiznaného příspěvku na živobytí neuplynuly více než 3 kalendářní měsíce, započítávají se do lhůty 6 měsíců i předchozí doby čerpání příspěvku na živobytí.

Toto ustanovení se nevztahuje na osobu, u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací, osobu s nárokem na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, osobu prokazatelně se účastnící na projektech organizovaných krajskou pobočkou Úřadu práce, osobu, která je výdělečně činná, osobu, která je invalidní ve druhém stupni, a osobu, která vykonává veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci.

• částku existenčního minima popřípadě zvýšenou o částky uvedené v § 25 až § 30 zákona č. 111/2006 Sb.

  • osoba, která není uvedena v předchozích odstavcích.

Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování

Částka živobytí osoby se zvyšuje, pokud zdravotní stav osoby vyžaduje podle doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování, měsíčně o částku, kterou pro jednotlivé typy diet stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcí právní předpis dále stanoví odbornost lékaře, který je příslušný k potvrzení potřeby příslušného typu diety.

Přechodný stav hmotné nouze

Osobě, která se nachází v hmotné nouzi, avšak lze důvodně předpokládat, že se jedná pouze o přechodný stav hmotné nouze, se poskytne příspěvek na živobytí s tím, že tato osoba je povinna za podmínek stanovených dále jej vrátit. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na živobytí podle věty první je, že očekávaný důchod má být poskytnut zpětně. Za přechodný stav hmotné nouze se považuje stav, kdy lze na základě zjištěných skutečností důvodně předpokládat, že osoba nabude v krátké době znovu soběstačnosti v uspokojování svých základních životních potřeb. Příjemce příspěvku na živobytí, který obdrží očekávaný důchod, je povinen vrátit příspěvek na živobytí nebo jeho část na základě rozhodnutí orgánu pomoci v hmotné nouzi, který mu dávku vyplatil, tomuto orgánu. Tato povinnost se vztahuje rovněž na osobu, která byla s příjemcem osobou společně posuzovanou. Pokud skutečný získaný důchod bude nižší než příspěvek na živobytí nebo jeho část, povinnost vracet příspěvek na živobytí nebo jeho část zaniká.