Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

13.3.2. Oblasti diskriminace

Tento obsah již není aktuální.

Antidiskriminační zákon nezakazuje jakékoliv odlišné zacházení mezi lidmi. Diskriminace je z výše uvedených důvodů zakázána pouze v těchto vyjmenovaných oblastech (§1 odst. 1 ADZ): a) právo na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, b) přístup k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, c) pracovní , služební poměry a jiná závislá činnost, včetně odměňování, d) členství a činnost v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují, e) členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní korporace svým členům poskytují, f) sociální zabezpečení, g) přiznání a poskytování sociálních výhod, h) přístup ke zdravotní péči a její poskytování, i) přístup ke vzdělání a jeho poskytování, j) přístup ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování

Společným jmenovatelem všech těchto oblastí společenských vztahů je určitý veřejný přesah tam uvedených činností. V některých případech jde o oblasti regulované veřejnoprávní úpravou (zdravotní péče, sociální zabezpečení, vzdělání), i když v některých případech bude stát i na druhé straně právního vztahu subjekt práva soukromého (privátní lékař, soukromá pojišťovna, soukromá škola). Zákon se zcela jistě aplikuje též v oblasti samostatné působnosti obcí a krajů.

V oblastech dalších naopak půjde zpravidla o subjekty práva soukromého (zaměstnávání, zboží a služby včetně bydlení), zde však převažuje veřejnoprávní zájem na tom, aby jedinec s určitou charakteristikou (§ 2 odst. 3 ADZ) nebyl na základě této charakteristiky znevýhodňován, resp. aby s ním nebylo pouze na základě této charakteristiky zacházeno odlišně.

Tak např. zákaz diskriminace se vztahuje na oblast přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pouze tehdy, jsou–li tyto zboží a služby nabízeny veřejnosti. ADZ se tedy nevztahuje na situace, kdy např. vlastník bytu pronajímá adresně svůj byt konkrétním osobám, a tedy nenabízí nájem bytu veřejnosti. Pokud se svou nabídkou ovšem vstoupí na realitní trh, např. umístěním inzerátu na internetu, zákaz diskriminace dle ADZ na jeho nabídku dopadá.

ADZ se nijak nevztahuje na čistě privátní lidskou sféru, typicky společenské vztahy v oblasti práva rodinného atd. ADZ by tak ideálně neměl zasahovat do soukromých životů a měl by být aplikován toliko ve veřejné sféře.

Otázka: Můj soused mi často hrubě nadává a používá přitom rasistické nadávky.

Odpověď: V případě rasistických nadávek mezi sousedy se sice jedná se o obtěžování z důvodu rasy, ale ADZ ho nezakazuje, protože sousedské vztahy nespadají do žádné oblasti jím regulované. I když se na rasistické projevy mezi sousedy ADZ nevztahuje, není samozřejmě vyloučeno podání soukromoprávní žaloby na ochranu osobnosti podle občanského zákoníku nebo zahájení přestupkového řízení.