Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.10.3. Popírání otcovství

procesní úprava zde

1) Manžel

– manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce, popřít své otcovství u soudu, nejpozději však do šesti let od narození dítěte. Otcovství popírá vůči dítěti a matce, jsou-li oba naživu, a nežije-li jeden z nich, vůči druhému; není-li naživu žádný z nich, manžel toto právo nemá. – byla-li svéprávnost manžela před uplynutím popěrné šestileté lhůty omezena tak, že sám otcovství popřít nemůže, může je popřít jeho opatrovník, kterého pro tento účel jmenuje soud, a to ve lhůtě šesti měsíců od jmenování soudem

– dítě se narodí před 160. dnem od uzavření manželství = manžel může popřít své otcovství kromě těchto případů: souložil-li manžel matky s matkou dítěte v době, od níž do narození dítěte neprošlo méně než sto šedesát a více než tři sta dní, nebo věděl-li při uzavření manželství, že je těhotná

– dítě se narodí mezi 160. dnem od uzavření manželství a 300. dnem od jeho zániku nebo prohlášení za neplatné = manžel může popřít své otcovství, jen je-li vyloučeno, aby byl otcem dítěte – výjimku tvoří situace, kdy se dítě narodí v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství nebo řízení o neplatnost manželství a 300. dnem od zániku manželství nebo jeho prohlášení za neplatné a manžel prohlásí, že není otcem dítěte, zároveň jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte a matka se připojí se souhlasným prohlášením – viz bod „možnost“ u první domněnky otcovství

– otcovství nelze popřít k dítěti narozenému v době mezi stošedesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodnění provedeného se souhlasem manžela matky, bez ohledu na to, jaké genetické látky bylo použito. To neplatí, otěhotněla-li matka dítěte jinak.

2) Muž, který dal souhlas k umělému oplodnění neprovdané ženy

– otcovství nelze popřít k dítěti narozenému v době mezi stošedesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodnění provedeného se souhlasem muže, když matka není vdaná, bez ohledu na to, jaké genetické látky bylo použito. To neplatí, otěhotněla-li matka dítěte jinak.

3) Manžel, pozdější manžel

– popřel-li pozdější manžel své otcovství k dítěti matky znovu provdané, počíná šestiměsíční lhůta k popření otcovství dřívějšího manžela dnem následujícím poté, kdy se dozvěděl o rozhodnutí

4) Matka

– matka může do šesti měsíců od narození dítěte popřít, že otcem dítěte je její manžel za obdobných podmínek jako manžel matky v bodě 1)

– matka dítěte může popřít, že otcem dítěte je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, a to ve lhůtě šesti měsíců od souhlasného prohlášení rodičů a pokud bylo souhlasné prohlášení rodičů učiněno již před narozením dítěte, pak ve lhůtě šesti měsíců od narození dítěte

5) Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením

– může otcovství popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte – lhůta pro popření je 6 měsíců od určení otcovství, nebo dojde-li k určení otcovství před narozením dítěte, do šesti měsíců od narození dítěte. Otcovství popírá vůči dítěti a matce, jsou-li oba naživu, a nežije-li jeden z nich, vůči druhému; není-li naživu žádný z nich, nemá právo otcovství popřít – byla-li svéprávnost muže, který otcovství popírá, před uplynutím popěrné šestileté lhůty omezena tak, že sám otcovství popřít nemůže, může je popřít jeho opatrovník, kterého pro tento účel jmenuje soud, a to ve lhůtě šesti měsíců od jmenování soudem

Uplynutí lhůty k podání návrhu na popření otcovství, opožděnost návrhu

Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek.

Upouští se od dosavadní koncepce, kdy jedinou osobou, která disponovala s právem podat návrh na popření otcovství byl Nejvyšší státní zástupce, který ovšem návrh podával k soudu. Nyní bude situaci na základě (opožděného) návrhu na popření otcovství posuzovat rovnou soud a vezme při tom v potaz především zájem dítěte a veřejný pořádek. Lze předpokládat, že těmto požadavkům vyhoví např. situace, v níž stojí vedle sebe otec určený první domněnkou otcovství (manžel matky) není biologickým otcem dítěte, neboť s matkou dlouhodobě nežije a tudíž odmítá plnit svou vyživovací i výchovnou roli a na druhé straně biologický otec, který svoji rodičovskou roli plní a hodlá ji plnit i do budoucna – je tedy zřejmě v zájmu dítěte i v souladu s veřejným pořádkem, aby otcovství manžela bylo popřeno a bylo určeno otcovství skutečného otce dítěte.

[Download nenalezen]

Výjimka – zahájení řízení o popření otcovství i bez návrhu

Vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Soud zpravidla současně pozastaví výkon rodičovské odpovědnosti.