Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.7.5. Práce přesčas

Tento obsah již není aktuální.

Práce přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn.

Lze rozlišit práci přesčas:

  1. Nařízenou zaměstnavatelemZaměstnavatel může nařídit práci přesčas jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami a při splnění stanovených podmínek i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.
  2. Dohodnutou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelemNa základě dohody se zaměstnancem lze požadovat práci přesčas nad rozsah výše uvedený, nejvýše však v rozsahu v průměru 8 hodin v jednotlivých týdnech, kdy průměr se počítá za období 26 týdnů (cca půl roku).
  3. Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictvíVe zdravotnictví s nepřetržitým provozem lze dohodnout práci přesčas nad rámec celkového rozsahu práce přesčas, a to za podmínek stanovených v § 93a, zákona č. 262/2006 Sb.

Odměna za přáci přesčas

Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. To však neplatí, pokud mzda byla sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas. V takovém ujednání musí být současně sjednán rozsah práce přesčas, k němuž se při stanovení mzdy přihlíží. Tento rozsah může činit maximálně 150 hodin za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců maximálně rozsah podle výše uvedeného bodu ad 2.