Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.2.18. Nepodmíněný trest odnětí svobody a jeho výkon

Tento obsah již není aktuální.

Nepodmíněný trest odnětí svobody je nejpřísnějším trestem v trestním zákoníku. Při jeho ukládání tak je obzvláště důležitá zásada přiměřenosti, v souladu s níž lze nepodmíněný trest uložit jen tehdy, nepostačí-li zřejmě k nápravě pachatele a ochraně společnosti trest mírnější. Trestní zákoník navíc výslovně stanoví, že za trestné činy, u nichž horní hranice trestní sazby nepřevyšuje 3 léta lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky, že by vzhledem k osobě pachatele uložení jiného trestu zjevně nevedlo k tomu, aby pachatel vedl řádný život.

Trest odnětí svobody lze uložit jen tehdy, pokud konkrétní skutková podstata tento trest stanoví, a (až na výjimky) jen v rozsahu, který stanoví. Obecně se výše trestu odnětí svobody může pohybovat až do 20 let. Vyšší může být jen v případech mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody recidivistovi zvlášť závažného zločinu, v případech trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny a v případě výjimečného trestu. Jako výjimečný trest je označován trest odnětí svobody od dvaceti do třiceti let a trest odnětí svobody na doživotí. Lze jej uložit jen za zvlášť závažný zločin.

Výjimečně lze uložit trest pod dolní hranici zákonem stanovené trestní sazby. Konkrétní podmínky mimořádného snížení trestu odnětí svobody stanoví § 58, zákona č. 40/2009 Sb. Výjimečně lze také uložit trest nad horní hranici zákonem stanovené trestní sazby. Kromě případů ukládání úhrnného či souhrnného trestu se tak může dít u mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody, konkrétní podmínky stanoví § 59, zákona č. 40/2009 Sb.

Výkon trestu nepodmíněného odnětí svobody probíhá v jednom ze čtyř typů věznic:

a) s dohledem,

b) s dozorem,

c) s ostrahou, nebo

d) se zvýšenou ostrahou.

Pravidla pro zařazení pachatele do určitého typu věznice stanoví § 56, zákona č. 40/2009 Sb. Soud však může zařadit pachatele i do jiného typu věznice, než určují pravidla, má-li se zřetelem na závažnost trestného činu a na stupeň a povahu narušení pachatele za to, že bude působení na něj, aby vedl řádný život, v jiném typu věznice lépe zaručeno. K žádosti o přeřazení do jiného typu věznice viz též …