Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.5.4. Řízení o příspěvku

Tento obsah již není aktuální.

Řízení o příspěvku

O příspěvku rozhoduje a příspěvek vyplácí krajská pobočka Úřadu práce.

Řízení o přiznání příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem. Pokud není osoba schopna jednat samostatně a nemá zástupce, zahajuje se řízení o příspěvku z úřední moci a ustanoví pro řízení o příspěvku této osobě opatrovníka. O ustanovení opatrovníka rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb. Je-li nezletilá osoba svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné fyzické osoby, zastupuje ji v řízení o příspěvku tato fyzická osoba.

Krajská pobočka Úřadu práce provede pro účely posuzování stupně závislosti sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí. Sociální šetření provádí sociální pracovník. O provedeném sociálním šetření vyhotovuje sociální pracovník písemný záznam, který na požádání předkládá posuzované osobě.

Krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby; součástí této žádosti je písemný záznam o sociálním šetření a kopie žádosti osoby o příspěvek. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Okresní správa sociálního zabezpečení zašle příslušné krajské pobočce Úřadu práce stejnopis posudku s uvedením základních životních potřeb, které osoba není schopna zvládat, a dále s uvedením, zda jde o osobu s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo hluchoslepou, jestliže tato osoba nezvládá základní životní potřeby v oblasti orientace. Toto posouzení je součástí rozhodnutí o přiznání či zamítnutí příspěvku, které obdrží žadatel.

Příjemcem dávky je oprávněná osoba, nebo místo ní zákonný zástupce anebo fyzická osoba, které byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Krajská pobočka ÚP ustanoví zvláštního příjemce, pokud oprávněná osoba, příp. jiný výše uvedený příjemce

  1. nemůže příspěvek přijímat, nebo
  2. nevyužívá příspěvek nebo nemůže příspěvek využívat k zajištění potřebné pomoci.

S ustanovením zvláštního příjemce musí souhlasit zvláštní příjemce, a musí s ním souhlasit oprávněná osoba příp. jiný příjemce výše uvedený, pokud se nejedná o případ, kdy příspěvek nebyl využíván k zajištění potřebné pomoci a pokud to oprávněné osobě zdravotní stav dovoluje. Zvláštním příjemcem nemůže být ustanoven ten, jehož zájmy jsou ve střetu se zájmy oprávněné osoby.

odvolání proti rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Odvolání nemá odkladný účinek.

Povinnosti žadatele, oprávněné osoby a příjemce stanoví § 21, zákona č. 108/2006 Sb. Pozor zejména na oznamovací povinnost ohledně změny skutečností, které byly uvedeny v žádosti o příspěvek. Změny je osoba povinna oznámit krajské pobočce ÚP písemně do 8 dnů. Může se např. jednat i o změnu v osobě, která o oprávněnou osobu pečuje. Oznamovat se musí také přijetí oprávněné osoby do ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu a propuštění z tohoto zařízení. Pokud není schopen tuto změnu oznámit příjemce, má tuto povinnost osoba blízká, která o oprávněnou osobu pečovala (§ 21a, zákona č. 108/2006 Sb.).