Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.8.10. Vykonatelnost rozsudku

Tento obsah již není aktuální.

Právní moc rozsudku také znamená, že po jejím nabytí začíná běžet případná lhůta k plnění stanovené povinnosti nebo není-li takové lhůty, stává se rozsudek nabytím právní moci vykonatelným. Po uplynutí lhůty k plnění, pokud je v rozsudku stanovena, se stává rozsudek také vykonatelným.

Příklad:

Výrok rozsudku zní: „Žalovaný je povinen uhradit žalobci částku 30.000,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8% p.a. od 1.1.2014 do zaplacení a náhradu nákladů řízení ve výši 10.000,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.“ Znamená to, že doručením rozsudku žalovanému mu začíná běžet lhůta 15 dnů pro odvolání (k doručení viz zde ). Pokud odvolání nepodá, po marném uplynutí 15 dnů začíná běžet lhůta 3 dny pro dobrovolné splnění povinnosti. Žalovaný také samozřejmě může zaplatit už od ústního vyhlášení rozsudku (tam se poprvé dozví, že řízení prohrál) nebo ve lhůtě pro podání odvolání, pokud už v tu chvíli ví, že se odvolat nechce.

Pokud je rozsudek vykonatelný, pak ten, komu je v rozsudku přiznáno nějaké právo (např. na zaplacení peněz), může podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci. Samozřejmě pokud po vyhlášení rozsudku povinný (žalovaný) již svou povinnost splnil, může se nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce úspěšně bránit. Pokud však svou povinnost povinný (žalovaný) splnil v době mezi podáním žaloby a vyhlášením rozsudku a poté se o věc nestaral (řízení se neúčastnil, soudu neodepsal a soud v řízení neinformoval o splnění povinnosti a soud tudíž rozhodl o uložení povinnosti (soud se od žalobce nemusí dozvědět, že povinnost již byla splněna), může se oprávněný (žalobce) úspěšně výkonu rozhodnutí nebo exekuce domáhat – to neplatí je-li právo oprávněného přiznáno rozsudkem pro zmeškání, v takovém případě se totiž může povinný bránit.

Předběžná vykonatelnost

Předběžně vykonatelné jsou rozsudky odsuzující k plnění výživného nebo pracovní odměny za poslední 3 měsíce před vyhlášením rozsudku.

Na návrh účastníka může soud vyslovit předběžnou vykonatelnost rozsudku, a to ve výroku rozsudku, jestliže by jinak účastníku hrozilo nebezpečí těžko nahraditelné nebo značné újmy. Naopak lze i navrhnout, aby soud odložil vykonatelnost rozsudku např. je-li podán mimořádný opravný prostředek proti rozsudku.

O výkonu rozhodnutí a exekuci je pojednáno zde.