Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.10. Lhůty

Tento obsah již není aktuální.

Právní předpisy stanoví z různých důvodů časové lhůty a upravují jejich běh. Úprava obsažená v jednom právním předpisu však nemusí být a většinou není totožná s úpravou stanovenou v jiném právním předpisu.

Lhůty upravené občanským soudním řádem pro účely řízení jsou lhůty procesní, což zejména znamená, že stačí poslední den lhůty nikoliv doručit podání přímo soudu, ale předat jej poštovní přepravě. Samozřejmě ať již při podání v podatelně soudu nebo zaslání prostřednictvím pošty je třeba mít doklad o datu podání či odeslání – tedy v případě pošty podací lístek od doporučené zásilky.

Pokud lhůtu určí soud např. vás soud vyzve k doplnění podání, jedná se o lhůtu tzv. soudcovskou, pro kterou platí, že jejím uplynutím nedochází automaticky k zániku práva nebo jiné skutečnosti rozhodné pro právní postavení účastníka resp. že lze tuto lhůtu prodloužit. Pozor neplést si to s tzv. kvalifikovanou výzvou, v níž je poučení, že marné uplynutí má určitý následek – např. vydání rozsudku pro uznání (!).

Pokud je lhůta stanovena přímo občanským soudním řádem (například lhůty k odvolání proti rozhodnutí), pak její zmeškání lze prominout jen z omluvitelného důvodu za zákonem stanovených podmínek. K návrhu na prominutí zmeškání lhůty je třeba připojit i zmeškaný úkon (například odvolání proti rozhodnutí) a návrh je třeba odůvodnit a je důležité i doložit důvody zmeškání lhůty. Návrh musí být podán do 15 dnů od odpadnutí překážky. Dále je možno požádat o přiznání odkladného účinku návrhu, například o odklad výkonu rozhodnutí, které nabude zmeškáním lhůty k odvolání právní moci.

Počítání běhu

Důležité je umět si spočítat, kterého dne nám přesně lhůta končí, zákon přesně stanoví:

§ 57

(1) Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

(2) Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

(3) Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Většinou jsou lhůty určené počtem dní. Pokud máme lhůtu 15 dní k odvolání proti rozhodnutí, začínáme počítat první den až po dni doručení (a to jak faktického doručení nebo doručení na základě fikce s tím, že fikce má přednost před případným následným faktickým převzetím zásilky – viz doručování zde). Dále počítáme do běhu lhůty i soboty, neděle nebo dny pracovního klidu jako státní svátky a pouze pokud by končila lhůta v sobotu, neděli nebo svátek, skončí ve skutečnosti až další pracovní den.