Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.8.6.6. Odstranění tvrdosti

Tento obsah již není aktuální.

Žádost o odstranění tvrdosti může plátce podat pouze do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, přirážka k pojistnému nebo předepsáno penále.

Jestliže se objevily nové skutečnosti, které plátce bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do doby nabytí právní moci rozhodnutí, může být žádost podána do tří let od právní moci tohoto rozhodnutí. Veškeré skutečnosti, o které se žádost opírá, musí být řádně doloženy.

Zdravotní pojišťovna může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při předepsání penále, jehož výše nepřesahuje 20.000,- Kč ke dni doručení žádosti.

O odstranění tvrdosti nemůže zdravotní pojišťovna kladně rozhodnout, jestliže plátce pojistného nezaplatil pojistné splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí penále, pokuty nebo přirážky k pojistnému, nebo jestliže na plátce pojistného byl podán návrh na prohlášení konkursu nebo plátce pojistného vstoupil do likvidace.

Jinak řečeno, pro odpuštění penále je nutno uhradit dlužné pojistné a včas o prominutí požádat. O odstranění tvrdosti lze požádat pouze u uložených sankcí, nikoliv u dlužného pojistného, které je jeho plátce ze zákona povinen zaplatit. Na řízení o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Proti rozhodnutí o odstranění tvrdosti není přípustný opravný prostředek.