Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.3.9. Spojování (slučování) exekucí

Tento obsah již není aktuální.

Spojení exekucí zahájených do roku 2012

Pokud má povinný u stejného exekutora vedeno více exekucí zahájených do 31.12.2012, může požádat exekutora a v případě nečinnosti exekutora exekuční soud o spojení exekucí podle tohoto vzoru:

Vzor návrhu na sloučení exekucí

Nevyhoví-li soudní exekutor návrhu na spojení exekucí nebo je nečinný, měl by se povinný s tímtéž návrhem (přiměřeně upraveným) obrátit na exekuční soud (= soud, který nařídil exekuci). Jakmile je vymožena celá částka v některém z řízení, které mělo být spojeno, a exekutor vydá příkaz k úhradě nákladů exekuce, je nezbytné se proti tomuto příkazu bránit námitkami ve lhůtě 8 dnů od doručení příkazu, a to s argumentem, že exekuce měly být spojeny. Jako nejvíce efektivní postup pro povinného v případě, že si to může z finančního hlediska dovolit: zaplatit celou vymáhanou částku podle exekučního titulu včetně nákladů nalézacího řízení (tj. vymáhanou částku bez nákladů exekuce a bez nákladů oprávněného), a to ve všech exekučních řízeních, která žádal spojit. Placení je nutno provést tak, aby z platebního příkazu / složenky jednoznačně vyplývalo, na jaké řízení (sp. zn.) a na jakou část dluhu (jistina, náklady nalézacího řízení) se platí. Poté povinný žádá exekutora o vydání příkazu k úhradě nákladů exekuce a proti němu se případně brání námitkami. Námitky je nutno podat proti každému příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Spojení u exekucí zahájených od roku 2013

Exekuce zahájené od 1.1.2013 u stejného exekutora mezi stejnými účastníky se spojí s již probíhající exekucí ze zákona (automaticky – není k tomu potřeba žádné další rozhodnutí) a na návrh povinného lze spojit za určitých podmínek i exekuce vedené u různých exekutorů nebo exekuce vedené proti témuž povinnému různými oprávněnými (návrh nelze podat u exekučních řízení zahájených před 1.1.2013):

1. Spojování exekucí vedených u téhož exekutora týmž oprávněným

S účinností od 1.1.2013 je ze zákona zavedeno automatické spojování exekucí, které jsou vedeny stejným oprávněným proti stejnému povinnému u téhož exekutora.

§ 37 odst. 3 e.ř.: „Další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, se spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu.

Exekutor může věci rozdělit, vyžaduje-li to hospodárnost (v tom případě musí vydat exekutor rozhodnutí o vyloučení věci k samostatnému řízení a rozhodnutí odůvodnit).

2. Spojování exekucí vedených u téhoř exekutora různými oprávněnými

Pokud u stejného exekutora je proti stejnému povinnému vedena exekuce různými oprávněnými, nic se automaticky nespojuje, avšak na návrh povinného spojí řízení exekuční soud, jestliže jsou současně splněny tyto podmínky:

  1. předmětem každého ze spojovaných řízení je vymožení částky nepřevyšující 10.000,- Kč a
  2. oprávnění jsou věřitel v době vzniku vymáhané pohledávky nebo jeho právní nástupce (Příklad: jedním oprávněným jsou Dopravní podniky města Plzně a.s., druhým Tessile Dita s.r.o. a třetím Tessile Dita Services s.r.o., přičemž Dopravní podniky jsou původním věřitelem, který jednu pohledávku vymáhá sám, druhou prodal Tessila Ditě a třetí Tessila Ditě services).

3. Spojování exekucí vedených u různých exekutorů

Na návrh povinného, směřovaný exekučnímu soudu, soud spojí exekuční řízení ke společnému řízení také v případě, že vůči stejnému povinnému jsou vedeny exekuce u různých exekutorů, pokud jsou současně splněny tyto podmínky:

  1. předmětem každého ze spojovaných řízení je vymožení částky nepřevyšující 10.000,- Kč a
  2. jedná se o stejné oprávněné nebo o různé oprávněné, pokud jimi jsou původní věřitel či jeho nástupci (jako výše v případě 2. b)).

Zákon nestanoví pro podání návrhu povinného žádnou lhůtu. Příslušným je soud, v jehož obvodu má povinná fyzická osoba trvalý pobyt nebo povinná právnická osoba sídlo. V tomto případě soud v usnesení o spojení exekucí určí, který exekutor řízení povede. Exekutorovi, který řízení nepovede, náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů, o níž soud rozhodne v usnesení o spojení.

Otázky a odpovědi

Máme po tetě pět exekucí u jednoho exekutora. každá exekuce je cca kolem 20 tis se všemi poplatky,znamená to že na sloučení nemáme nárok?

Informace o možnosti spojení exekučních řízení najdete výše. V zásadě záleží na tom, kdy byly předmětné exekuce zahájeny – exekutor může spojit dohromady exekuční řízení zahájená před 1.1.2013 a za uvedených podmínek musí spojit exekuce zahájené po 1.1.2013 (pokud podmínky splněné nejsou, je to opět možnost nikoliv povinnost exekutora). Spojení exekucí zahájených před 1.1.2013 a po 1.1.2013 do jednoho řízení není možné, podléhají jinému procesnímu režimu. Doufám, že Vám tato odpověď postačí pro lepší orientaci v problému.