Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.12.1. Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem, předků vůči potomkům

Následující pravidla se použijí v řízení před soudem také v těchto situacích: – rodiče nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, spolu nežijí a nedohodli se o plnění vyživovací povinnosti k dítěti – rodiče nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, spolu sice žijí, ale jeden z nich vyživovací povinnost neplní – soud rozhoduje o péči o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, a rodiče se nedohodli o plnění vyživovací povinnosti k dítěti

Vyživovací povinnost rodičů k dětem

Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte.

V řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti může v případech hodných zvláštního zřetele soud uložit osobě výživou povinné, aby složila zálohu na výživné splatné v budoucnu; poskytnuté výživné přechází do vlastnictví dítěte postupně k jednotlivým dnům splatnosti výživného. Na složenou zálohu se hledí jako na majetek povinného.

Vyživovací povinnost a právo na výživné nejsou součástí rodičovské odpovědnosti; jejich trvání nezávisí na nabytí zletilosti ani svéprávnosti. Výjimku tvoří uzavření manželství – vyživovací povinnost mezi manželi předchází vyživovací povinností dětí i rodičů.

Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se živit.

Nezletilé dítě, které není plně svéprávné, má právo na výživné, i když má vlastní majetek, ale zisk z majetku spolu s příjmem z výdělečné činnosti nestačí k jeho výživě.

Pozastavení, zbavení ani omezení výkonu rodičovské odpovědnosti nemá vliv na plnění vyživovací povinnosti k dítěti.

Rodič nebo jiný předek musí v řízení o určení vyživovací povinnosti k dítěti (u předka nezletilému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti) prokázat řádně své příjmy předložením všech listin a dalších podkladů pro zhodnocení majetkových poměrů. Pokud to neučiní a neumožní soudu zjistit ani další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle jiného právního předpisu, platí, že průměrný měsíční příjem této osoby činí pětadvacetinásobek částky životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu.

V řízení o vyživovací povinnosti rodiče vůči dítěti nebo předka k nezletilému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti, pokud to majetkové poměry povinné osoby připouštějí a nevylučují to zvláštní okolnosti zvláštního případu, lze za odůvodněné potřeby dítěte považovat i tvorbu úspor, poskytnuté výživné přechází do vlastnictví dítěte. Při správě takto poskytnutých částek se použijí pravidla pro správu jmění dítěte.

Řízení o výživném na nezletilé dítě se řídí zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zahajuje se i bez návrhu, což také znamená, že soud není případným návrhem vázán a rozhoduje především v zájmu nezletilého.

Dosažením zletilosti naopak vstupuje do řízení o zajištění své výživy samo dítě, řízení o určení vyživovací povinnosti lze zahájit jen na jeho návrh (pokud již nebylo rozhodováno v době jeho nezletilosti a vyživovací povinnost netrvá i nadále).

[Download nenalezen] [Download nenalezen]