Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.4. NOVINKY V TRESTNÍM PRÁVU OD 1.1.2010

Tento obsah již není aktuální.

Od 1. 1. 2010 přestal platit zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon (dále jen jako „TZ“), který byl nahrazen právním předpisem zcela novým, a to zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen jako „NTZ“). Starý trestní zákon pochází ze 60. let a, přestože po revoluci doznal značných změn, zůstával zákonem, který je do jisté míry poplatný době svého vzniku. Příkladem nechť je řazení trestných činů do jednotlivých hlav, které svým místem zařazení vypovídají něco o hodnotové orientaci společnosti. Tak starý zákon řadil na první místo trestné činy proti republice, na které nový trestní zákoník staví trestné činy proti životu a zdraví. Nový trestní zákoník tak neobsahuje jen revizi a doplnění skutkových podstat jednotlivých trestných činů, ale změny, které přináší, jsou mnohem hlubšího rázu. V návaznosti na výše uvedené bylo třeba upravit zákony na nový trestní zákoník navazující. Novelami byl dotčen vedle řady dalších zákonů i trestní řád (zákon č. č. 141/1961 Sb.) a zákon o přestupcích (zákon č. 200/1990 Sb.).

Změny v obecné části NTZ (stručný nástin)

• zákon opouští své materiálně-formální pojetí trestného činu ve prospěch spíše formálního pojetí (byť s jistým materiálním korektivem), tj. pro naplnění znaků trestného činu se již nezkoumá hledisko tzv. nebezpečnosti trestného činu pro společnost; materiálním korektiv je upraven v § 12 odst. 2 NTZ, který stanoví, že pro trestněprávní postih musí jít o jednání společensky škodlivé, u kterého nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu (např. zákona o přestupcích);

• zákon nově dělí trestné činy na tzv. zločiny a přečiny, přečiny jsou všechny nedbalostí trestné činy a trestné činy za něž zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do 5 let, ostatní trestné činy jsou zločiny;

• zákon nově poskytuje definice jednotlivých institutů, které dříve znala jen teorie/praxe, avšak v praxi se běžně užívali – např. omyl skutkový/omyl právní, svolení poškozeného, přípustné riziko, oprávněné použití zbraně, ublížení na zdraví, duševní porucha, dítě, úřední osoba, veřejná listina, obecně prospěšné zařízení atd.

• zákon zavádí 2 nové druhy trestu – domácí vězení (jelikož do současné doby nebyl zaveden technický systém umožňující kontrolu výkonu tohoto trestu, přejala na přechodnou dobu, zřejmě do konce roku 2010, tuto funkci Probační a mediační služba ČR, která bude osoby tento trest vykonávající osobně kontrolovat) a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

• nově jsou též stanoveny limity výměry jednotlivých trestů – např. trest obecně prospěšných prací lze uložit v rozsahu od 50 do 300 hodin (dříve 50 – 400) či výměra peněžitého trestu – max. 730 x 50 000 Kč (dříve do 5 000 000 Kč)

• zpřesnění okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby; toto zpřesnění našlo svůj odraz též ve zpřesnění některých skutkových podstat v úmyslu dosáhnout jejich větší konkretizace, přičemž byly odstraněny ty okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, které byly svou povahou neurčité (např. již není možno setkat se u skutkových podstat s pojmy typu „jiný zvlášť závažný následek“)

• je nově rozlišováno mezi hrubou a lehkou nedbalostí, některé trestné činy jsou nyní postižitelné pouze při naplnění znaků hrubé nedbalosti – viz např. způsobení úpadku dle § 224, zanedbání péče o zvíře z nedbalosti dle § 303 NTZ

Změny ve zvláštní části NTZ

• došlo ke změnám v systematice jednotlivých hlav, jak již bylo uvedeno výše. Jde o změnu hodnotové orientace, z níž zákon vychází. Jejím projevem je změna důrazu kladeného na ochranu člověka, jeho života a zdraví, svobod a práv na ochranu jeho osobnosti či soukromí a její hodnotovém upřednostnění před ochranou poskytovanou např. republice nebo pořádku ve věcech veřejných atd.

• došlo ke zpřísnění některých trestních sazeb, zejména pak u úmyslných trestných činů (viz např. u základní skutkové postaty vraždy z 15 na 18 let).

• řada skutkových podstat byla z TZ převzata do NTZ ve svém původním znění, v mnoha případech došlo ke zpřesnění skutkových podstat, zejména u trestných činů hospodářských a navazujících trestných činů majetkových

• do zákona byly zařazeny některé skutkové podstaty nové, přičemž jiné byly naopak z trestního postihu vyřazeny a ponechány pouze k přestupkovému řízení:

Co již není trestným činem:

 • řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění dle § 180d TZ
 • nedovolená výroba lihu dle § 194a TZ (nedovolenou výrobu lihu ve větším rozsahu lze trestat jako nedovolené podnikání dle § 251 NTZ)
 • pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku pro vlastní potřebu v množství menším než malém (co je množství vetší než malé upravuje nařízení vlády č. 455/2009 Sb. a nařízení vlády č. 467/2009 Sb.)
 • záškodnictví dle § 96 TZ a útok na státní orgán dle § 154 odst. 2 TZ (pro nepřiměřenost významu ochrany objektu trestného činu a potřeby trestní represe)

Nově zavedené trestné činy (příkladmý výčet):

 • trestný čin nebezpečného pronásledování podle § 354 NTZ (tzv. stalking):

(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že

a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,

b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,

c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,

d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo

e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,

b) se zbraní, nebo

c) nejméně se dvěma osobami.

 • trestný čin týrání zvířat (základní skutková podstata) dle § 302 odst. 1 NTZ
 • trestný čin prostituce ohrožující mravní vývoj dětí dle § 190 NTZ
 • trestný čin neoprávněného odebrání tkání a orgánů podle § 164 NTZ
 • trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 NTZ
 • trestný čin opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat podle § 231 NTZ
 • trestný čin útoku proti lidskosti podle § 401 NTZ
 • trestný čin apartheidu a diskriminace skupiny lidí podle § 402 NTZ
 • trestné činy sankcionující závažná jednání v oblasti kapitálového trhu: např. neoprávněné vydání cenného papíru podle § 249 NTZ nebo manipulace s kurzem investičních nástrojů podle § 250 NTZ atd.