Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.8.8. Pojištění v zahraničí

Tento obsah již není aktuální.

Pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud je v cizině zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení. Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců. Povinnost platit pojistné zaniká až dnem, který pojištěnec v prohlášení uvedl, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto prohlášení bylo doručeno příslušné zdravotní pojišťovně. Od stejného dne až do dne, kdy se pojištěnec u příslušné zdravotní pojišťovny opět přihlásil, nemá pojištěnec nárok na úhradu péče hrazené zdravotním pojištěním. Současně s opětovným přihlášením u příslušné zdravotní pojišťovny je pojištěnec povinen této pojišťovně dodatečně předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud pojištěnec takový doklad nepředloží, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně doplatit zpětně pojistné.

Uvedené prohlášení lze učinit i v případě, že je současně s dlouhodobým pobytem v cizině pojištěnec zaměstnán; v důsledku toho pak za něj zaměstnavatel po uvedenou dobu neodvádí pojistné.

Zdravotní pojištění českého občana v zemích EU, EHP a Švýcarska (přechodný pobyt)

Při přechodném pobytu má občan České republiky na území ostatních členských států Evropské unie (Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska) nárok na nezbytnou (veškerou nutnou) lékařskou péči, která je poskytována v zařízeních napojených na veřejný systém za stejných podmínek jako místním pojištěncům (nezahrnuje spoluúčast a repatriaci). Lékařsky nezbytná péče je osobě poskytnuta při náhlém onemocnění nebo úrazu s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu tak, aby se osoba nemusela vracet do státu pojištění dříve, než původně zamýšlela (nespadají sem např. preventivní prohlídky a nejedná se ani o péči, za jejímž poskytnutím by osoba vycestovala).

Tato péče bude poskytnuta po předložení „Evropské karty zdravotního pojištění“ (dále jen „EHIC“). EHIC vydá zdravotní pojišťovna, u které je pojištěnec registrován, na základě předložení občanského průkazu nebo pasu, příp. rodného listu. EHIC je v současné době shodný s národní kartou zdravotního pojištění. (EHIC se předkládá přímo poskytovateli zdravotní péče.) V případech, kdy nelze vystavit EHIC, vystaví zdravotní pojišťovna „Potvrzení“, které jej dočasně nahrazuje. Toto potvrzení lze vystavit i dodatečně a je možno o něj požádat také z ciziny. Doporučuje se komerční připojištění pro krytí nákladů na spoluúčast, repatriaci apod.