Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.4.3. Přikázání pohledávky

Tento obsah již není aktuální.

Postižitelná je formou přikázání pohledávky pohledávka povinného splatná nebo nesplatná, nebo která vznikne v budoucnu. Pohledávkou je každý dluh, který má vůči povinnému nějaká další osoba (např. dluh z půjčky, pokud povinný této osobě půjčil peníze) – pro oprávněného se dlužník povinného nazývá „poddlužníkem“. Přikázáním pohledávky pak lze docílit toho, že poddlužník nesplatí svůj dluh povinnému, jak bylo původně dohodnuto, ale přímo jeho věřiteli – oprávněnému v exekuci.

1. Nejtypičtějším případem přikázání pohledávky je přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu (typicky u banky), tedy tzv. obstavení účtu.

Peníze uložené na účtu v bance jsou totiž ve skutečnosti pohledávkou povinného vůči bance (povinný má nárok své peníze vybrat a banka je povinna mu je vyplatit). Je-li účet při exekuci obstaven, je banka jako poddlužník povinna vyplatit prostředky z účtu nikoliv majiteli účtu – povinnému, ale exekutorovi. Povinný tak není oprávněn s prostředky na svém účtu nijak disponovat. Obstavit lze běžné, vkladové nebo jiné účty vedeného v jakékoliv měně u peněžního ústavu působícího v České republice.

Podle § 304b občanského soudního řádu se zákaz disponovat s prostředky na účtu nevztahuje na částku odpovídající dvojnásobku životního minima (v roce 2017 tedy na částku 6820,- Kč). Tuto částku je tedy banka povinna i poté, co je účet obstaven, povinnému na jeho žádost vyplatit. Tato povinnost je však pouze jednorázová v okamžiku obstavení účtu, a nevztahuje se na finanční prostředky, které na účet dojdou později. O vyplacení dvojnásobku životního minima je tak možné žádat pouze jednou. Má-li povinný více účtů a obstaveny jsou všechny, týká se možnost výplaty dvojnásobku životního minima jen jednoho z obstavených účtů.

Dočasné opatření v souvislosti s Covid -19 od dubna 2020 do 31.12.2020 se zákaz dispozice nevztahuje na čtyřnásobek životního minima – aktuálně tedy 15.440,- Kč.

VZOR – návrh na částečné zastavení exekuce přikázáním pohledávky z účtu v rozsahu dvojnásobku životního minima

POZOR tímto způsobem exekuce lze mj. dle ust. § 58 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu postihnout v případě, že k úhradě pohledávky nedostačuje přikázání pohledávky z účtu povinného také účet manžela povinného u peněžního ústavu, a to přesto, že manžel není povinným.

POZOR: Exekutor při obstavení účtu nezkoumá, odkud pocházejí peníze na účtu připsané (zda jde o mzdu, sociální dávky či o finanční prostředky jiné osoby než povinného). Finanční prostředky na účtu se zkrátka stávají pohledávkou, kterou je možné přikázat. Je-li na účet povinného zasílána mzda nebo sociální dávky či jiné příjmy, které by jinak bylo možné postihnout pouze srážkami (nebo které není v exekuci vůbec možné postihnout, viz kapitola o srážkách), je třeba zajistit co nejrychleji jejich výplatu poštovní poukázkou nebo v hotovosti. Jakmile jsou totiž prostředky připsány na účet, ztratí charakter mzdy/dávky a tím i ochranu, která se na ně jinak vztahuje, a k úhradě dluhu mohou být použity v plné výši.

2. Další příklady přikázání pohledávky

Jinou peněžitou pohledávkou může být např. pohledávka ze smlouvy o půjčce, pohledávka vůči osobě, která povinnému nezaplatila odměnu za provedené práce nebo služby (na základě smlouvy o dílo a podobných smluv, nikoliv však na základě zaměstnaneckého poměru, neboť mzda, jak bylo uvedeno, je chráněna a lze ji postihnout jen srážkami).

Od dubna 2020 nelze přikázáním pohledávky (ani srážkami ze mzdy) postihnout daňový bonus.

Navrhuje-li oprávněný výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky, je osoba, vůči které má povinný pohledávku (dlužník povinného, pro oprávněného poddlužník), povinna splatit svůj dluh přímo exekutorovi.

Dalším typickým případem tohoto způsobu exekuce je přikázání pohledávky vzniklé v rámci podnikatelské činnosti dlužníka – dlužník není zaměstnán, podniká a za svoje služby fakturuje zákazníkovi. Pokud exekutor zjistí takového zákazníka, může vydat exekuční příkaz k přikázání takové pohledávky, kterým pohledávku postihne.

POZOR v případě, že pohledávka tvoří podstatný příjem dlužníka, je možné ji postihnout tímto způsobem pouze do výše 2/5 v případě nepřednostních pohledávek a 3/5 v případě přednostních pohledávek. V praxi bude ale často skutečnost, že se jedná o podstatný příjem dlužníka, prokazovat dlužník. V tom případě je na místě podat návrh na částečné zastavení exekuce přikázáním pohledávky v rozsahu 3/5 u nepřednostních pohledávek a 2/5 u přednostních pohledávek.

VZOR – návrh na částečné zastavení exekuce pohledávky podnikatele

ZAJÍMAVÉ: Neuhradí-li dlužník povinného oprávněnému pohledávku, může se oprávněný domáhat vlastním jménem na dlužníkovi povinného vyplacení pohledávky a to tzv. poddlužnickou žalobou. Nesmí však s dlužníkem povinného stran této pohledávky uzavřít na úkor povinného smír, ani prominout její zaplacení. Neuplatní-li oprávněný včas u soudu, popřípadě u jiného orgánu pohledávku povinného vůči dlužníkovi povinného nebo neoznámí-li povinnému, že ji uplatňuje, odpovídá povinnému za škodu, která by mu tím popřípadě vznikla.

3. Obdobně se dají postihnout i jiná majetková práva než pohledávky. Musí splňovat podmínky, že: jsou ocenitelná v penězích, jsou převoditelná a nejsou spojena s osobou povinného. Typicky tak může být družstevní podíl (pokud jde o družstevní podíl v bytovém družstvu, který je spojený s právem užívat byt, viz kap. Prodej nemovitých věcí), obchodní podíl k obchodní společnosti (popřípadě vypořádací, likvidační podíl) a nebo např. právo na dodání movité věci.