Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.4.6. Doručování

Tento obsah již není aktuální.

Doručování zaměstnavatele zaměstnanci

Zákoník práce stanoví, které písemnosti musejí být zaměstnanci doručeny do vlastních rukou. Jsou to:

  • písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  • odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance,
  • důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr nebo platový výměr,
  • záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

Na doručování ostatních písemností zaměstnavatelem zaměstnanci zákoník práce žádné zvláštní podmínky neklade; zaměstnavatel zpravidla zvolí takový způsob doručení, který bude prokazatelný.

Do vlasních rukou může zaměstnavatel doručit těmito způsoby:

  1. předáním do vlastních rukou na pracovišti, v bytě nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen; odmítne-li zaměstnanec písemnost převzít, je tím doručena /zaměstnavatel si zpravidla pro průkaznost takového doručení zajišťuje svědky/
  2. emailem se zaručeným elektronickým podpisem; takto může zaměstnavatel doručovat jen tehdy, jestliže zaměstnanec s tímto způsobem doručování vyslovil písemný souhlas a poskytl zaměstnavateli elektronickou adresu pro doručování
  3. poštou do vlastních rukou s doloženým písemným záznamem o doručení; zaměstnavatel doručuje na poslední adresu zaměstnance, která je mu známa, případně též zástupci zaměstnance dle plné moci s úředně ověřeným podpisem; není-li zaměstnanec zastižen, písemnost se uloží, nevyzvedne-li si ji zaměstnanec do 10 pracovních dnů, má se za doručenou; písemnost se má také za doručenou dnem, kdy ji zaměstnanec odmítne převzít, případně neposkytne součinnost; pokud by za zaměstnance písemnost převzala jiná osoba, nebude zaměstnanci doručeno do vlastních rukou!

Doručování zaměstnancem zaměstnavateli

Zákoník práce upravuje pro doručování zaměstnancem zaměstnavateli pouze dva způsoby doručování – osobním předáním a emailem. Pokud těmito způsoby nemůže zaměstnanec doručit, může doručit jiným způsobem, na což zákoník práce žádné zvláštní podmínky neklade. Zpravidla bude zaměstnanec doručovat jakýmkoli prokazatelným způsobem. Uplatní se zde obecné pravidlo doručování v soukromém právu vyjádřené judikaturou, podle kterého doručeno je, pokud se písemnost dostane do dispoziční sféry adresáta (tedy např. ocitne se v jeho poštovní schránce). Pokud bude zaměstnanec doručovat poštou, není ze zákona povinné doručení do vlastních rukou, doručení by však mělo být prokazatelné (tedy mělo by jít alespoň o doporučený dopis).

  • doručení osobním předáním se děje zpravidla v místě sídla zaměstnavatele; na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen doručení písemnosti písemně potvrdit; doručeno je dnem, kdy zaměstnavatel písemnost převzal
  • doručení emailem se zaručeným elektronickým podpisem může zaměstnanec využít v případě, že k tomu dal zaměstnavatel souhlas a na adresu, kterou za tím účelem zaměstnavatel zaměstnanci sdělil; doručeno je dnem, kdy zaměstnavate potvrdí převzetí písemnosti zprávou se svým zaručeným elektronickým podpisem; pokud tak neučiní do 3 dnů od odeslání písemnosti, má se doručení za neúčinné