Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.7.2. Zvolený obhájce, ustanovený obhájce, nutná obhajoba

Zvolený obhájce

Zvolený obhájce je advokát, kterého si obviněný sám vybral a s nímž uzavřel smlouvu o poskytování právních služeb. Pokud si obviněný obhájce nezvolí, mohou tak za něj učinit některé další osoby: příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner, druh, zúčastněná osoba. I poté si obviněný může zvolit jiného obhájce. Obviněný může mít i více zvolených obhájců, písemnosti se však doručují jen jednomu z nich.

Ustanovený obhájce

Ustanovený obhájce je advokát, který je v určených případech ustanoven obviněnému soudem z pořadníku advokátů vedeného u tohoto soudu. Ustanovený obhájce je povinen obhajobu převzít (s výjimkou případů, kdy tak nesmí učinit podle § 19, zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii).

Soud ustanoví obviněnému obhájce v případech nutné obhajoby, pokud si jej obviněný nezvolí ve lhůtě k tomu mu soudem určené. Pokud obviněnému nebyla přiznána bezplatná obhajoba, je povinen si náklady ustanoveného obhájce hradit sám.

Soud může ustanoveného obhájce povinnosti obhajoby zprostit, dozví-li se, že obhájce nevykonává po delší dobu obhajobu. Obviněný si může také sám zvolit obhájce i poté, co mu byl ustanoven.

Nutná obhajoba

Obviněný musí mít obhájce už v přípravném řízení,

  • koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let,
  • je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo na pozorování v zdravotnickém ústavu,
  • je-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jeho způsobilost k právním úkonům omezena,
  • jde-li o řízení proti uprchlému,
  • jde-li o řízení proti mladistvému.

Obviněný musí mít obhájce také tehdy, považuje-li to soud a v přípravném řízení státní zástupce za nutné, zejména proto, že vzhledem k tělesným nebo duševním vadám obviněného mají pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit.

Další případy nutné obhajoby stanoví § 36, zákona č. 141/1961 Sb. a § 36a, zákona č. 141/1961 Sb.