Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.8.4.1. Stát

Tento obsah již není aktuální.

Kompletní výčet osob, za které je plátcem pojistného stát, obsahuje § 7, zákona č. 48/1997 Sb.

Jedná se zejména o tyto osoby:

  1. nezaopatřené děti (= děti, které se soustavně připravují na budoucí povolání nejvýše do 26 let věku, přesná definice viz § 11, zákona č. 117/1995 Sb.)
  2. důchodci
  3. příjemci peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku, osoby na mateřské a rodičovské dovolené
  4. osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do náhradní péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem.
  5. osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP
  6. osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, jestliže nespadají do skupiny uchazečů o zaměstnání a nejsou v pracovním nebo obdobném vztahu nebo v důchodu
  7. osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody;

Mají-li tyto osoby uvedené příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby. V takovém případě platí stát pojistné základní a podle výše příjmu je příslušná osoba povinna doplatit pojistné sama.

Výše pojistného:

Výše pojistného, které platí stát, je 13,5 % z vyměřovacího základu pro pojistné za osobu, za kterou je plátcem pojistného stát. Tento vyměřovací základ je 5 355 Kč na kalendářní měsíc, pokud vláda nařízením nestanoví pro příslušný rok vyměřovací základ jiný.