Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.8.16. Skončení nájmu smrtí nájemce a její následky

I. k bytu mají společné nájemní nebo nájemní a užívací právo manželé

– pokud manželství zaniklo smrtí manžela a manželé měli společné nájemní právo k bytu nebo domu, v němž se nacházela rodinná domácnost, zůstane nájemcem pozůstalý manžel

– pokud manželství zaniklo smrtí manžela, ale nájemní právo k domu nebo bytu měl pouze zemřelý manžel, použije se postup uvedený v odstavci III tohoto článku

II. byt je ve společném nájmu osob, které nejsou manželi

– smluvní společný nájem bytu

– v případě smrti jednoho z nájemců zůstává za stejných podmínek nájemcem zbývající nájemce/zbývající nájemci

III. byt má pouze jednoho nájemce (zemřelého), v den smrti nájemce žili s nájemcem v bytě členové jeho domácnosti a ti nemají vlastní byt, pak dojde k přechodu nájmu na tyto členy domácnosti

– pokud budou takovými členy domácnosti nájemcovi: manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejde na ně nájem bez dalšího

– pokud bude takovým členem domácnosti jiná osoba, přejde na ni nájem, jen v případě, že pronajímatel s přechodem nájmu (nejlépe v nájemní smlouvě nebo jinak prokazatelně) souhlasil

Potomek nebo potomci nájemce mají na přechod nájmu přednostní právo, pokud splňuje podmínky více potomků, stanou se společnými nájemci.

Tento přechod nájmu (u obou skupin členů domácnosti) skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel; výjimku tvoří situace, kdy osoba na kterou nájem přešel, po uplynutí dvou let a) nedosáhla věku 18 let (skončí nejpozději v den, kdy tato osoba dosáhla věku 20 let) nebo naopak, pokud tato osoba dosáhla ke dni přechodu nájmu věku 70 let (skončí nejpozději smrtí takové osoby).

Pokud splňuje podmínky pro přechod nájmu více osob, stanou se společnými nájemci.

Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nehodlá pokračovat; dnem dojití oznámení pronajímateli její nájem zaniká.

Nezletilého musí zastupovat v jednání zákonný zástupce nebo opatrovník, který ručí za případný dluh např. na nájemné, mohl-li předpokládat, že nezletilý nebude schopen plnit povinnosti vyplývající z nájmu.

III. byt má pouze jednoho (zemřelého) nájemce a nájem nepřejde na žádného člena nájemcovy domácnosti

– práva a povinnosti z nájmu přejdou na nájemcova dědice

– pokud za života nájemce vznikly dluhy na nájemném, odpovídají za ně spolu s nájemcovým dědicem společně a nerozdílně také osoby, které s nájemcem žily ve společné domácnosti až do jeho smrti

– tato situace = výjimka ve skončení nájmu:

• pronajímatel může bez uvedení důvodu vypovědět nájem do tří měsíců poté, co se dozví, že nájemce zemřel, že práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti nepřešla a kdo je nájemcovým dědicem nebo kdo spravuje pozůstalost; výpovědní doba je dvou měsíční

• nájemcův dědic nebo ten, kdo spravuje dědictví, může nájem vypovědět do tří měsíců poté, co se dozví o smrti nájemce, o svém dědickém právu a o tom, že práva a povinnosti z nájmu nepřešla na člena nájemcovy domácnosti, nejpozději však do šesti měsíců od nájemcovy smrti; výpovědní doba je dvouměsíční

• není-li nájemcův dědic znám ani do šesti měsíců od smrti nájemce, může pronajímatel byt vyklidit, nájem tím zaniká. Věci z bytu pronajímatel uloží na náklad nájemcova dědice ve veřejném skladišti nebo u jiného schovatele; nepřevezme-li nájemcův dědic věci bez zbytečného odkladu, může je pronajímatel na jeho účet vhodným způsobem prodat

Pokud nepřejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, přejde na dědice nájemce, a to se vším všudy (právo v bytě bydlet, užívat jej, dluhy na nájemném, právo na vrácení kauce). Vzhledem k tomu, že tento způsob přichází do úvahy pouze v případě, že nájem nepřejde na nikoho z domácnosti (tedy dědic nebyl členem domácnosti zemřelého nájemce a pravděpodobně má jinou možnost bydlení), jsou zde oproti přechodu nájmu stanoveny možnosti zrychleného ukončení nájmu. Zřejmě v tomto případě neplatí časové omezení přechodu nájmu jako podle bodu II.

IV. družstevní byt

Zemře-li nájemce družstevního bytu a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v družstvu a nájem bytu na toho dědice, kterému připadl členský podíl.

V. finanční vypořádání při přechodu nájmu na nového nájemce nebo dědice

– pronajímatel může požadovat po novém nájemci složení jistoty, i pokud ji zemřelý nájemce nesložil nebo pokud má pronajímatel povinnost jistotu vypořádat s dědicem

– uhradil-li nájemce nájemné dopředu, vydá nový nájemce dědici, co takovým zaplacením ušetřil nebo co nabyl