Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.8.6. Jistota

= tzv. kauce

– hradí se, pokud se na tom pronajímatel a nájemce dohodnou – s ohledem na tuto formulaci by se tato změna neměla dotknout stávajících nájmů, ale pouze nově uzavřených nájemních smluv, případně dodatků

– dohodnutá jistota nesmí být vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného 

– jistota se skládá i za splnění jiných povinností nájemce vyplývajících z nájmu (např. náhrada škody)

– při skončení nájmu vrátí pronajímatel jistotu nájemci, je oprávněn si započíst si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží; nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby

– důvodová zpráva dovozuje, že pronajímatel může složenou jistotu použít nejen k uhrazení dlužného nájemného ale např. i náhrady škody způsobené nájemcem v bytě apod.

Na rozdíl od předchozí úpravy není jednoznačně řečeno, že oproti jistotě si může pronajímatel započítat dlužné nájemné nebo pouze pohledávky související s nájmem ALE přiznané soudním rozhodnutím. V této oblasti lze očekávat problémy, pronajímatel si tak zřejmě může oproti jistotě započítat různé pohledávky spojené s nájmem. Možnou obranou je důsledné vymezení stavu bytu před započetím nájmu a po jeho skončení v předávacím protokolu. Pokud by si pronajímatel započetl oproti jistotě něco, na co nárok nemá, musel by se nájemce domáhat vyplacení jistoty žalobou o zaplacení.

Smluvní pokuta

Kromě jistoty je možné sjednat v nájemní smlouvě také nárok na smluvní pokutu pro případ neplacení nájemného nebo jiného porušení povinností nájemce. Smluvní pokuta je sankce případně nad rámec dlužného nájemného. Souhrn jistoty a smluvní pokuty nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného.

Praktický rozdíl je v tom, že nárok na smluvní pokutu vzniká až při porušení smluvní povinnosti a není tudíž nutné skládat až trojnásobek měsíčního nájemného předem jako v případě jistoty. Na základě dohody lze jistotu a smluvní pokutu do výše trojnásobku měsíčního nájemného vzájemně kombinovat – např. jistota ve výši jednonásobku nájemného a smluvní pokuta ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného.