Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.7.7. PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ

Tento obsah již není aktuální.

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství

Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství OSVČ je navíc účast na pojištění jako OSVČ po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má:

 1. pojištěnka, která porodila dítě; před porodem má v době nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu nárok na peněžitou pomoc v mateřství těhotná pojištěnka,
 2. pojištěnec, pokud převzal dítě (do 7 let věku) do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (§ 38 zákona č. 187/2006 Sb.),
 3. pojištěnec, který pečuje o dítě (do 7 let věku), jehož matka zemřela,
 4. pojištěnec, který o dítě (do dosažení 1 roku věku) pečuje a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou, a nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství,
 5. pojištěnec, který pečuje o dítě (do dosažení 1 roku věku) a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte. V dohodě musí být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu; podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění. Den, od kterého bude tento pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte.

Podpůrčí doba

Podpůrčí doba začíná běžet:

Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství začíná nástupem na peněžitou pomoc v mateřství:

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává

 1. dnem, který pojištěnka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu; pokud pojištěnka tento den v tomto období neurčí, nastává nástup na peněžitou pomoc v mateřství počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu,
 2. dnem porodu, pokud k porodu došlo před počátkem podpůrčí doby uvedené v písmenu a),
 3. dnem převzetí dítěte pojištěncem do péče v dalších případech nároku na PPM.

Podpůrčí doba končí:

 • dosažením příslušného věku dítěte
 • uplynutím délky podpůrčí doby:

Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství činí

 1. 28 týdnů u pojištěnky, která dítě porodila,
 2. 37 týdnů u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí, přičemž po uplynutí 28 týdnů podpůrčí doby peněžitá pomoc v mateřství náleží, jen jestliže pojištěnka dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí,
 3. 22 týdnů u pojištěnce v ostatních případech nároku na PPM,
 4. 31 týdnů u pojištěnce dle předchozího bodu, pokud pečuje zároveň o dvě nebo více dětí, přičemž po uplynutí 22 týdnů podpůrčí doby peněžitá pomoc v mateřství náleží, jen jestliže pojištěnec dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí.

Výše peněžité pomoci v mateřství

Výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu.