Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.1. Úvod

Od 1.1.2014 je účinný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (v praxi často označovaný jako Nový občanský zákoník nebo Kodex), který nahradil původní zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (také označovaný jako Starý občanský zákoník). Nový občanský zákoník je základním soukromoprávním předpisem, který upravuje v jednom kodexu základní instituty soukromého práva – osoby, společnosti, absolutní majetková práva, smluvní vztahy soukromého práva, rodinné právo. V zásadě se vztahy a práva vzniklá do 1.1.2014 řídí starým občanským zákoníkem a od 1.1.2014 novým občanským zákoníkem, ale existují i výjimky – například nájem bytu se řídí od 1.1.2014 novým občanským zákoníkem bez ohledu na to, kdy nájem vznikl.

V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku, který má zásadní vliv na život každého obyvatele našeho státu, vzniklo více informačních portálů a stránek, které informují o změnách a vysvětlují jednotlivá ustanovení zákona. Doporučujeme oficiální portál Ministerstva spravedlnosti zde, který přehledně informuje i o základních oblastech každodenního života a jejich současné zákonné úpravě.

Pro správné porozumění a jazykovou interpretaci jednotlivých ustanovení občanského zákoníku doporučujeme jazykový výklad zde

V souvislosti s novou koncepcí soukromého práva je od 1.1.2014 rovněž účinný zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který obsahuje úpravu vzniku, fungování a zániku obchodních právnických osob – obchodních korporací (např. společnost s ručením omezeným, akciová společnost apod.).

Procesně se soukromoprávní vztahy buď nadále řídí původním zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, nebo ve vybraných typech řízení (např. řízení o dědictví, o nezletilých) zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.