Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.8.5. Plnění spojená s užíváním bytu

– strany si buď sjednají, která plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související služby zajistí pronajímatel

– není- li nic sjednáno, pronajímatel zajistí po dobu nájemného nezbytné služby – výčet dle NOZ: dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu

– způsob rozúčtování cen a úhrady případných dalších služeb, který není stanoven zvláštním zákonem (zákon 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, účinný od 1.1.2014) nebo rozhodnutím cenového si strany ujednají před započetím s poskytováním služby

– zákon č. 67/2013 Sb., upravuje především postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby a vztahuje se na vztah mezi pronajímatelem a nájemce, ale i na vztah mezi společenstvím vlastníků jednotek podle zákona upravujícího vlastnictví bytů a vlastníkem bytu

– zúčtování záloh provede pronajímatel a doručí nájemci do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období

– pokud není v nájemní smlouvě uvedeno jinak, je přeplatek nebo nedoplatek splatný do 4 měsíců od předložení vyúčtování

– požádá-li o to nájemce, umožní mu pronajímatel zpravidla nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období nahlédnout do podkladů vyúčtování a činit z něj výpisy a opisy (kopie)

pozn: problematické body zákona č. 67/2013 Sb. – úprava služeb, jejich poskytování a hrazení přináší bohužel několik problémů, jejichž praktické řešení není v tuto chvíli jasné a přinese ho snad soudní praxe. Např. již zmíněný problém dispozitivnosti vs. kogentnosti ustanovení zákona č. 67/2013 Sb., neboli – co je v zákoně upraveno a napsáno je nepřekročitelné nebo lze použít jiný způsob např. rozúčtování služeb? Je možné se od zákona odchýlit výslovnou dohodou stran nebo je takové ustanovení smlouvy neplatné?