Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.8.3. Smlouva o nájmu bytu

Smlouva o nájmu bytu nebo domu

Nájemní smlouva zavazuje pronajímatele přenechat byt nebo dům k uspokojení bytové potřeby nájemce (v případě jiného způsobu užívání je jedná o obecný nájem, který se řídí ustanoveními o obecném nájmu, nikoliv zvláštními ustanoveními o nájmu bytu/domu).

– vyžaduje se písemná forma, ale pokud není uzavřena písemně, nemůže pronajímatel namítat její neplatnost pro nedostatek formy – POZOR: někde lze najít informaci, že smlouva o nájmu bytu nemusí být od účinnosti písemná, to není přesné, smlouva musí být písemná, ale pokud není, nemůže pronajímatel namítat její neplatnost pro nedostatek formy

– smlouva o nájmu bytu/domu nemá žádné povinné náležitosti, při jejichž nedodržení by byla neplatná, nemusí obsahovat ani přesné vymezení bytu, o nějž jde, je-li mezi stranami shoda na předmětu nájmu a na tom, že za jeho užívání k bydlení náleží pronajímateli úplata – lze však jen doporučit, aby nájemní smlouva obsahovala alespoň vymezení bytu/domu, výši nájemného a dalších plateb spojených s užíváním bytu a způsob jeho hrazení, způsob užívání bytu (bydlení nájemce nebo jiný) a další ustanovení vymezující vzájemná práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

– v případě, že nájemce užívá byt nebo dům po tři roky v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou – poznámka: toto ustanovení lze zřejmě vykládat takto: za účinnost OZ musela být smlouva o nájmu bytu písemná, s ohledem na „neznalost zákona neomlouvá“, nemohla být osoba bez písemné nájemní smlouvy v dobré víře, že nájem je po právu; ustanovení lze ale použít na případy, kdy nájemní smlouva byla z nějakého (např. formálního) důvodu neplatná, ale nájemce byl po tři roky (tato lhůta mohla být splněna již za účinnosti OZ, pokud dobrá víra trvala i ke dni účinnosti NOZ) v dobré víře, že nájem je po právu; hledisko dobré víry nájemce je nutné vždy posuzovat individuálně vzhledem k okolnostem

– v nájemní smlouvě je zakázáno sjednat povinnost nájemce uhradit pronajímateli smluvní pokutu; i kdyby takové ujednání nájemní smlouva obsahovala, nepřihlíží se k němu

– v nájemní smlouvě je dále zakázáno sjednat nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená; i kdyby takové ujednání nájemní smlouva obsahovala, nepřihlíží se k němu