Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.8.13. Společný nájem, společný nájem manželů

– smlouvu o nájmu bytu/domu může uzavřít na straně nájemce více osob, stávají se pak společnými nájemci; stejně tak se společným nájemcem stane i osoba, která se souhlasem ostatních stran přistoupí k smlouvě

– společní nájemci mají stejná práva a povinnosti

Běžné věci spravuje (obstarává) každý ze společných nájemců, pro ostatní záležitosti je třeba souhlasu všech; společní nájemci jsou zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně; nemohou-li se v případech hodných zvláštního zřetele společní nájemci spolu dohodnout, může se každý z nich obrátit na soud. V případech hodných zvláštního zřetele soud na návrh společného nájemce zruší společné nájemní právo společných nájemců a zároveň rozhodne, který ze společných nájemců bude napříště nájemcem.

Manželé

Pokud má jeden z manželů k domu nebo bytu, v němž mají manželé obydlí, nájemní nebo jiné podobné závazkové právo, vznikne uzavřením manželství nebo vznikem takového práva za trvání manželství společné nájemní právo. Mají-li manželé k domu nebo bytu společné nájemní právo, jsou zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně. Je možná dohoda manželů o jiném uspořádání.

Mají-li manželé společné nájemní právo k domu nebo bytu, ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny se zdržet všeho a předejít všemu, co může bydlení znemožnit nebo ohrozit. Manžel nesmí bez písemného souhlasu druhého manžela nájem ukončit, nebo jej omezit právem, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny. Jestliže manžel jedná bez písemného souhlasu druhého, může se tento druhý manžel dovolat neplatnosti takového právního jednání. Manželé nebo snoubenci se mohou dohodnout i odlišně, ale dohoda nesmí zhoršit postavení nezletilého nesvéprávného dítěte, které v bytě nebo domě žije. Dohoda se dále nesmí dotknout práv třetích osob, ledaže s takovou dohodou souhlasily. Dohoda i souhlas třetích osob musí být písemné.

Ke stejnému tématu také viz zde a zde.