Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

9.1. Předpisy správního práva

Na rozdíl od práva občanského nebo trestního jsou předpisy správního práva roztroušené v obrovském množství různých samostatných zákonů, které upravují výkon veřejné moci, veřejné správy a územní samosprávy.

Předpisy správního práva bychom mohli pro větší přehlednost rozdělit do dvou skupin: skupiny předpisů obecných a speciálních.

Mezi obecné předpisy můžeme počítat normy, které se nesoustřeďují na konkrétní oblast, kam veřejná správa zasahuje, ale mají širší, obecný dopad. Do této skupiny patří například zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 273/2008 Sb., o policii České republiky, a další předpisy, které upravují některé statusové věci (občanství, pobyt cizinců) a výkon veřejné moci v samotném základu.

Mezi předpisy správního práva, které můžeme nazývat speciální, patří obrovské množství předpisů z oblasti stavebního práva, dopravy, zdravotnictví, školství, podnikání (živnostenské předpisy), ochrany životního prostředí, bezpečnosti, energetiky, vodohospodářství, telekomunikací a médií, zemědělství, ochrany spotřebitele, veterinární a hygienické správy, a mnoha dalších.

Předpisy upravující sociální zabezpečení fyzických osob tvoří samostatné odvětví, které sice spadá do správního práva, ale o kterém je pojednáno na jiném místě. Pro procesní úpravu tohoto odvětví (řízení, opravné prostředky, přezkum) platí do značné míry obecná právní úprava správního práva.