Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.11.3.2. Výživné rozvedeného manžela

– rozsah a způsob poskytování výživného lze mezi (bývalými) manželi dohodnout

– lze také dohodnout nahrazení výživného tzv. odbytným totiž v podobě jednorázového plnění (bez ohledu na to, zda bude plněno ve splátkách, po částech anebo skutečně jediným konáním, tudíž dáním); pokud se manželé takto dohodnou, zanikne poskytnutím odbytného nárok na výživné

Dohoda manželů o výživném je vždy uzavírána pod podmínkou, že manželství bude rozvedeno, bez ohledu na to, o jakou variantu řízení o rozvod v daném případě půjde.

– nedohodnou-li se (bývalí) manželé o výživném, může na základě návrhu jednoho z nich rozhodnout soud

1) Výživné pro manžela, který není schopen se sám živit

Důvody pro stanovení výživného:

– rozvedený manžel není schopen se sám živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním a vyživovací povinnost lze na druhém manželovi spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na věk nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo skončení péče o společné dítě rozvedených manželů

Při rozhodování o výživném nebo o jeho výši vezme soud zřetel, jak dlouho rozvedené manželství trvalo a jak dlouho je rozvedeno, jakož i zda

a) si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila závažná překážka,

b) si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem,

c) se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost,

d) se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu, nebo

e) je dán jiný obdobně závažný důvod.

Může jít např. o situaci, kdy je manželka na mateřské dovolené a manžel podá návrh na rozvod, protože si našel někoho jiného, nebo o situaci, kdy je jeden z manželů neschopen sám se živit, protože byl obětí fyzického domácího násilí a je v pracovní neschopnosti apod.

[Download nenalezen]

2) Výživné pro manžela, který se na rozvratu manželství převážně nepodílel

– nedohodnou-li se manželé nebo rozvedení manželé o výživném, může manžel, který rozvrat manželství převážně nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, navrhnout, aby soud stanovil vyživovací povinnost bývalého manžela i v takovém rozsahu, který zajistí, aby rozvedení manželé měli v zásadě stejnou životní úroveň. Právo rozvedeného manžela na výživné lze v tomto případě považovat za důvodné jen po dobu okolnostem přiměřenou, nejdéle však po dobu tří let od rozvodu.

– dopustil-li se bývalý manžel vůči druhému manželovi jednání, které naplňuje znaky domácího násilí, nemá právo na výživné podle předchozího odstavce, ač by jinak podmínky přiznání práva na výživné splňoval.

[Download nenalezen]

Všechna práva rozvedeného manžela na výživné zanikají, uzavře-li oprávněný rozvedený manžel nové manželství, nebo vstoupí-li do registrovaného partnerství.