Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.2.13. Pravidla pro ukládání trestů

Tento obsah již není aktuální.

Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlíží:

1) K povaze a závažnosti spáchaného trestného činu. Povaha a závažnost trestného činu jsou určovány zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem.

2) K osobě pachatele, tj. k jeho osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy. Dále přihlíží k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zvlášť závažného zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo pomohl zabránit pokusu nebo dokonání takového trestného činu. Přihlíží se také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.

3) K polehčujícím a přitěžujícím okolnostem. Výčet polehčujících okolností obsahuje § 41, zákona č. 40/2009 Sb., výčet přitěžujících okolností § 42, zákona č. 40/2009 Sb.

4) K době, která uplynula od spáchání trestného činu, k případné změně situace a k délce trestního řízení, trvalo-li nepřiměřeně dlouhou dobu. Při posouzení přiměřenosti délky trestního řízení soud přihlédne ke složitosti věci, k postupu orgánů činných v trestním řízení, k významu trestního řízení pro pachatele a k jeho jednání, kterým přispěl k průtahům v trestním řízení.

5) K tomu, zda pachatel trestným činem získal nebo se snažil získat majetkový prospěch. V takovém případě, jestliže to nevylučují majetkové nebo osobní poměry pachatele, uloží soud pachateli s přihlédnutím k výši majetkového prospěchu některý z trestů, který ho postihne na majetku (§ 66 až 72 trestního zákoníku), a to jako trest samostatný nebo vedle jiného trestu.

6) Pokud jde o nějakou formu účastenství, přihlíží se také k tomu, jakou měrou jednání každého ze spolupachatelů přispělo ke spáchání trestného činu, příp. k významu a povaze účasti organizátora, návodce či pomocníka na spácání trestného činu. Pokud jde o přípravu k zvlášť závažnému zločinu a u pokusu trestného činu též k tomu, do jaké míry se jednání pachatele k dokonání trestného činu přiblížilo, jakož i k okolnostem a k důvodům, pro které k jeho dokonání nedošlo.